28-10-2016 przedinwestycyjne badania wykopaliskowe

Otrzymaliśmy Decyzję z dnia 19.09.2016 roku od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie i Decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Siedlcach z dnia 11.10.2016 roku. Oba dokumenty wskazują sposób dalszego postępowania na poszczególnych stanowiskach archeologicznych. Poniższa tabela wskazuje na których stanowiskach mają zostać przeprowadzone przedinwestycyjne badania wykopaliskowe i jaką powierzchnię winny objąć a które stanowiska zostaną objęte ścisłym nadzorem archeologicznym w trakcie prac ziemnych.

24-09-2016 postęp prac

Trwają prace nad Projektem Budowlanym w branżach: drogowej, mostowej oraz w pozostałych m.in w branży sanitarnej i branży elektrycznej.

16-09-2016 Wiadukt Kolejowy

W związku z zaprojektowanym wiaduktem kolejowym na przecięciu drogi ekspresowej S17 z linią kolejową nr 12 Skierniewice – Łuków trwają prace projektowe dotyczące tymczasowego rozwiązania organizacji ruchu. Opracowywana jest dokumentacja projektowo-techniczna odnośnie budowy tymczasowego obiektu na czas budowy wiaduktu na odcinku pomiędzy stacjami Pilawa i Stoczek Łukowski.

12-08-2016 postę prac

Trwają prace projektowe konstrukcji nawierzchni.

Uzupełniana jest dokumentacja geologiczno-inżynierska i hydrologiczna przez Wykonawcę.Odbywają się prace terenowe i laboratoryjne, przygotowywana jest dokumentacja.

Opracowywane są projekty podziału nieruchomości.

12-07-2016 odbyła się Rada Budowy

W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele GDDKiA, Wykonawcy (Budimex) oraz zespół zajmujący się nadzorem (MGGP).

Podczas rady omawiano postęp prac drogowych, koncepcję architektoniczną MOP-u, postęp inwentaryzacji przyrodniczej oraz nieruchomości.

30-06-2016 Badania archeologiczne

27.05.2016 r. zostały zakończone sondażowe badania archeologiczne poprzez zasypanie wykopów. Wyników badań zostały przekazane Konserwatorowi Zabytków.

21-04-2016 Rozpoczęto archeologiczne badania sondażowe

W 2012 roku wykonano archeologiczne badania powierzchniowe podczas których wyłoniono 24 stanowiska archeologiczne o różnej wielkości i chronologii, z czego 14 miejsc wytypowano do badań. Wśród stanowisk decyzją Konserwatora Zabytków Delegatura w Siedlcach znalazły się jeszcze dwa obiekty historyczne: mogiła Powstańców Styczniowych z 1863 roku i cmentarz wojenny z I wojny światowej. Wykopaliskowe badania sondażowe przeprowadzi firma Archel z Lublina.

07-04-2016 Odbyła się Rada Techniczna

W Radzie uczestniczyli przedstawiciele GDDKiA, Wykonawcy (Budimex) oraz zespół zajmujący się nadzorem (MGGP). W trakcie spotkania omawiano roboczą wersję projektów budowlanych, stopień zaawansowania prac oraz rozwiązań technicznych.

Strony