Czerwiec 2019

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

 

PRACE I ROBOTY DROGOWE:

W okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził m.in. następujące prace i roboty w branży drogowej:

 • Nasyp:
  - trasa główna S17 - pas rozdziału w ilości 5000m3,
  - drogi poprzeczne: DG131018W w km 0+000-0+560, DP 1312W w km 0+200-0+280, 0+550-0+1+033, DW805 km 0+350-0+650, 0+700-0+900 w ilości 500m3,
  - drogi boczne: L16 km 1+950-4+800, P15 km 0+000-0+304, L17 0+700-0+800 w ilości 500m3,
 • Wykop:
  - drogi poprzeczne: DG131018W w km 0+000-0+250, DP 1312W w km 0+550-0+1+033, DW805 km 0+350-0+650; 0+700-0+900 w ilości 3788,2m3,
 • Stabilizacje podłoża:
  - dróg poprzecznych: DG131018W w km 0+280-0+560 w ilości 3260m2,
  - dróg bocznych: L16 km 1+700-2+600, 2+900-3+600, L20 km 0+450-0+900 w ilości 7200m2,
 • Warstwa mrozoochronna:
  - dróg poprzecznych: DW 805 km 0+000-0+900 w ilości 10800m2,
  - Rondo MOP, Łącznica MOP-1, Łącznica MOP-2, drogi manewrowe DM1, DM2, DM3 w ilości 11000 m2,
 • Warstwa technologiczna:
  - trasa główna S17 jezdni prawej 35+800-36+070 w ilości 3240m2,
 • Warstwa podbudowy C3/4:
  - MOP PARKINGI w ilości 3500m2,
 • Warstwa podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C8/10:
  - trasa główna S17 jezdnia prawa w km 35+800-36+070 w ilości 2531,19m2,
 • Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywem:
  - drogi poprzeczne: DP1312W km 0+600-1+000,  DW 805 km 0+000-0+900 w ilości 12000m2,
  - drogi boczne: L25 km 0+000-0+842, L23 km 1+100-1+400 w ilości 11200m2,
  - MOP, MOP - PARKINGI w ilości 2000m2,
 • Warstwa nawierzchni z betonu cementowego C35/45:
  - trasa główna S17 jezdnia lewa km 35+460-40+900 oraz jezdnia prawa w km 35+800-37+400 oraz 38+640-38+870 pas włączenia w ilości 72120m2,
 • Roboty brukarskie:
  - trasa główna S17: km 29+900-30+100 P, 34+670-34+725 P, 29+900-30+113 P, 37+400-37+700P, 30+100-30+200 P, 30+053-30+204 L, 29+900-30+100 P, S17 km 33+180 - 33+400 P:
                   - ściek trójkątny – 1167mb, 
                   - ściek korytkowy – 495mb,
                   - umocnienie dna rowu korytkiem łukowym – 160mb,
                   - umocnienie dna rowu ażurami – 281m2,
  - drogi poprzeczne: DG131018W, DP1312W, DW 805:
                  - krawężnik kamienny 20x30cm - 438mb,
                  - ściek trójkątny – 379mb, 
                  - krawężnik 15x30cm 1220mb,
                  - obrzeża betonowe - 681mb,
                  - ściek skarpowy wraz z umocnieniem wylotu w rowie - 144mb,
 • Ekrany akustyczne – wykonywanie pali:
  - trasa główna S17 w km 35+800-35+900 P,
 • Ekrany akustyczne – montaż słupów z betonowaniem głowic:
  - trasa główna S17 w km 30+205-30+300 P, 35+900-37+100 P, km 36+000-37+000 P, 33+412-33+537 L, 36+989-37+220 L, 37+400-38+208, 35+700-36+215 L.
 • Humusowanie skarp:
  - trasa główna S17 w km 27+900-34+500 L, 30+600-34+000 P, 38+800-39+300 P, 39+400-40+000 P,
  - drogi poprzeczne: DG131018W 0+000-0+250:
 • Utwardzanie pobocza:
  - S17 w km 27+900-29+600 str. L i P, 30+600-32+200 str. P i L, 32+200-33+400 str. L.

 

 • Zaawansowanie robót drogowych:

  - roboty przygotowawcze: 99%,
  - roboty ziemne: 99%,
  - odwodnienie: 25%,
  - podbudowy: 89%,
  - nawierzchnie: 69%,
  - elementy dróg i ulic: 35%,
  - urządzenia bezpieczeństwa ruchu i telematyki oraz ochrony środowiska: 0%,
  - ekrany akustyczne: 32%,
  - zieleń drogowa oraz prace wykończeniowe: 16%,
  - MOP Pilawa roboty drogowe: 24%.

 GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT - BRANŻA DROGOWA

 

PRACE I ROBOTY MOSTOWE

W okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził m.in. następujące prace i roboty w branży mostowej:

nie wykonywano prac na obiekcie.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 85%.

betonowanie warstwy wyrównawczej na tzw. martwych polach ustroju nośnego na sekcjach 1, 10, 2 i 9.
Montowanie rynien odprowadzających wodę z tzw. martwych pól. Prace brukarskie na stożkach obiektu.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 98%.

wykonywanie umocnień stożków w osi 1.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 90%.

szalowanie zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych w obrębie skrzydeł w osi 1.
Wykonywanie umocnień stożków w osi 1.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 90%.

zasypki murów oporowych w osi A, B, C, D, E oraz konstrukcji stalowej w A, B, C, D, E.
Montaż murów oporowych w osi A, B, C, D, E. Betonowanie warstwy wyrównawczej pod oczepy murów oporowych.
Prace zbrojarskie oczepów murów oporowych.
Betonowanie oczepów murów oporowych w osi A i E od strony Warszawy i Lublina.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 88%.

nie wykonywano prac na obiekcie.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 95%.

wykonywanie prac brukarskich w osi 1.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 92%.

układanie papy na ustroju nośnym w obrębie jezdni.
Układanie asfaltu lanego.
Montaż ścieków przykrawężnikowych.
Wykonywanie drenażu izolacji ustroju nośnego.
Montaż barier energochłonnych na ustroju nośnym.
Wykonywanie prac brukarskich na stożkach obiektu.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 91%.

nie wykonywano prac na obiekcie.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 98,5%.

zasypki murów oporowych w osi A, B, C, D, E oraz konstrukcji stalowej w A, B, C, D, E.
Montaż murów oporowych w osi A, B, C, D, E.
Betonowanie warstwy wyrównawczej pod oczepy murów oporowych nad konstrukcją stalową K1, K2, K3 od strony Warszawy i Lublina.
Betonowanie oczepów murów oporowych w osi E oraz nad konstrukcją stalową K1, K2 i K3 od strony Warszawy – etap 1.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 89%.

Zaawansowanie robót na obiektach wynosi 91%.

Nie wykonywano robót na przepustach. Zaawansowanie robót na wszystkich przepustach wynosi 95%.

 

Zaawansowanie robót mostowych:

 

- roboty przygotowawcze: 100%,
- fundamenty: 99%,
- podpory i konstrukcje oporowe: 96%,
- ustroje nośne: 100%,
- łożyska: 100%,
- urządzenia dylatacyjne: 100%,
- odwodnienie: 70%,
- izolacje: 90%,
- wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 50%,
- roboty przyobiektowe: 65%,
- roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 40%,
- próbne obciążenia obiektu: 30%. 

 

PRACE I ROBOTY BRANŻOWE:

W okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził następujące roboty branżowe:

 • budowa drenażu podłużnego – drenaż typu pac drain w km 30+516-32+531, 38+630-39+233,
 • budowa kanału technologicznego na obwodnicy Garwolina, na obiekcie WS5,
 • budowa kanalizacji deszczowej – montaż krat żeliwnych na wpustach,
 • budowa zbiorników retencyjnych – roboty umocnieniowe: ZB15, roboty przygotowawcze ZB10,
 • budowa wodociągów na MOP,
 • przebudowa kolizji wodociągowej nr 1,
 • budowa zasilania elektroenergetycznego – MOP Pilawa,
 • budowa oświetlenia drogowego – obiekt WD-15, węzeł Lipówki,
 • budowa oświetlenia drogowego na MOP.
   
 • Roboty kubaturowe: prace murarskie i konstrukcyjne.

Zaawansowanie robót:

 • Roboty branżowe: 72%,
 • Sączki podłużne: 30%,
 • Przepusty stalowe i PE-HD: 79%,
 • Przebudowa linii elektroenergetycznych NN:  98%,
 • Przebudowa linii elektroenergetycznych SN: 95%,
 • Przebudowa Urządzeń Elektroenergetycznych NN - Sieć Oświetleniowa: 35%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Wysokiego Ciśnienia DN 500: 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP PLK (WK1): 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP Utrzymanie (WS5): 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP PLK (WS5): 100%,
 • Przebudowa Sieci Wodociągowej: 70%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Średniego Ciśnienia: 100%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Wysokiego Ciśnienia Dn 200: 100%,
 • Przebudowa Rowów Melioracyjnych: 10%,
 • Przebudowa Drenażu: 80%,
 • Przebudowa Kanalizacji Sanitarnej: 100%,
 • Przebudowa Słupa Nr 115 na linii 110kV Pilawa Mińsk Mazowiecki: 100%,
 • Kanalizacja Deszczowa i Urządzenia Oczyszczające: 85%,
 • Zbiorniki Retencyjne i Infiltracyjne: 65%,
 • Oświetlenie drogowe: 23%,
 • Zasilanie elektroenergetyczne: 47%,
 • Budowa Kanalizacji Teletechnicznej: 58%,
 • Budowa wodociągu na MOP: 44%,
 • Budowa Kanalizacji Sanitarnej MOP: 40%,
 • Budowa Kanalizacji Deszczowej MOP: 82%,
 • Oświetlenie MOP: 45%,
 • Zasilanie Elektryczne MOP: 77%.