Grudzień 2018

Pomimo przerwy zimowej Wykonawca kontynuował prace drogowe, mostowe oraz branżowe w ograniczonym zakresie.

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

 

PRACE I ROBOTY DROGOWE:

W okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził m.in. następujące prace i roboty w branży drogowej:

 • rozbiórka elementów dróg i ulic,
 • rozbiórka istniejącej podbudowy DK17 w km 40+500-40+700 w ilości 2400m2,
 • wzmocnienie gruntu za pomocą materacy geosyntetycznych:
  - trasy głównej S17 jezdni prawej i lewej w 38+240-38+560 w ilości 3800m2,
  - na łącznicach L3 w km 0+140-0+223 i L4 w km 0+085-0+195 w ilości 1200m2,
 • nasyp na odcinkach:
  - trasy głównej S17 jezdni prawej w km 29+600-30+110, 30+200-30+600, 38+100-38+170 oraz jezdni lewej w km 29+800-30+110, 30+200-30+600, 38+100-38+170, 39+500-40+700 w ilości 3500m3,
  - dróg poprzecznych: DP1312W w km 0+200-0+500, DG131018W w 0+060-0+260, 0+345-0+600, DP1314W w km 0+100-0+300, 0+400-0+600, DW805 w km 0+400-0+650, 0+750-0+850 w ilości 5500m3,
  - dróg bocznych: P15 w km 0+100-0+323, L16 w km 1+950-2+480 w ilości 1000m3,
  - MOP w ilości 700m3,
 • wykop na odcinkach trasy głównej S17 jezdni lewej w km 35+500-36+800, 39+300-39+600 w ilości 2000m3,
 • wymiana gruntu na odcinkach trasy głównej S17 jezdni lewej w km 31+115-31+155 w ilości 1200m3,
 • warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywem dróg bocznych: L16 km 0+600-0+875, P14 w km 1+825-2+625, 9+400-9+950 w ilości 10200m2,
 • warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P dróg bocznych: P14 w km 1+825-2+625 w ilości 5000m3,
 • warstwa wiążąca z AC16W dróg bocznych: P14 w km 1+825-2+625, P17 w km 1+470-1+600 ilości 6500m3,
 • warstwa nawierzchni z betonu cementowego C35/45 trasy głównej S17 jezdni prawej w km 31+045 - 32+690 w ilości 16440m2.

 

 • Zaawansowanie robót drogowych:
  - roboty przygotowawcze: 95%,
  - roboty ziemne: 93%,
  - odwodnienie: 10%,
  - podbudowy: 65%,
  - nawierzchnie: 28%,
  - elementy dróg i ulic: 0%,
  - urządzenia bezpieczeństwa ruchu i telematyki oraz ochrony środowiska– 0%,
  - ekrany akustyczne: 0%,
  - zieleń drogowa oraz prace wykończeniowe: 0%,
  - MOP Pilawa roboty drogowe: 11%.

 GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT - BRANŻA DROGOWA

 

PRACE I ROBOTY MOSTOWE

W okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził m.in. następujące prace i roboty w branży mostowej:

zasypka konstrukcji.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 55%.

zbrojenie i betonowanie gzymsów na murze oporowym nr 1, montaż desek gzymsowych na murach oporowych w osi 1 i 3.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 97,5%,

montaż murów oporowych wraz z zasypkami oś 1 i 4, beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe w osi 1.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 78%,

montaż murów oporowych wraz z zasypkami w osi 4.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 82%,

montaż murów oporowych wraz z zasypkami oś A i E, montaż desek gzymsowych w osi C i E.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 75%,

zbrojenie oczepów murów oporowych, montaż desek gzymsowych na murach oporowych, betonowanie oczepów w osi 1 i 5 od strony Warszawy.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 86,5%,

zbrojenie i deskowanie schodów w osi 1 i 3. 
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 79%,

montaż murów oporowych wraz z zasypkami oś 1 i 4, montaż podwieszenia do wykonania kap chodnikowych. 
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 76%,

odbiór WINB.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 98%,

montaż murów oporowych oraz zasypek w osi BC, zbrojenie i deskowanie wieńców na konstrukcji stalowej.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 84%.

 

Wykonywano roboty na przepustach:

 • PE-26a:  betonowanie zespolenia,
 • PE-28c: zbrojenie i betonowanie płyty zespalającej, zbrojenie płyty przejściowej,
 • PE-36a: izolacja przepustu, beton ochronny,
 • PE-47a: zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych. 

Zaawansowanie robót na wszystkich przepustach wynosi 92%.

 • Zaawansowanie robót mostowych:

  - roboty przygotowawcze: 98%,
  - fundamenty: 98%,
  - podpory i konstrukcje oporowe: 92%, 
  - ustroje nośne: 98%,
  - łożyska: 100%,
  - urządzenia dylatacyjne: 80%,
  - odwodnienie: 58%,
  - izolacje: 60%,
  - wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 32%,
  - roboty przyobiektowe: 45%,
  - roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 20%,
  - próbne obciążenia obiektu: 20%.

 

PRACE I ROBOTY BRANŻOWE:

W okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził prace i roboty w branżach: teletechnika, energetyka, wod.-kan., melioracje, gaz:

 • budowa drenażu podłużnego w pasie rozdziału – km 31+466 – 32+134,
 • budowa kanalizacji deszczowej – km 29+900–30+055, 35+880, obiekt WD12 oraz WD14,
 • budowa zbiorników retencyjnych – ZB12,
 • budowa kanału technologicznego – km 2+800-5+300,
 • budowa wodociągu – MOP Pilawa – montaż zbiornika przeciwpożarowego,
 • budowa kanalizacji deszczowej na MOP – montaż zbiornika na substancje niebezpieczne.

Zrealizowane roboty kubaturowe:

 • Roboty kubaturowe nie były wykonywane.

Zaawansowanie robót:

 • Roboty branżowe: 60,15%,
 • Sączki podłużne: 11%,
 • Przepusty stalowe i PE-HD: 68%,
 • Przebudowa linii elektroenergetycznych NN:  98%,
 • Przebudowa linii elektroenergetycznych SN: 95%,
 • Przebudowa Urządzeń Elektroenergetycznych NN - Sieć Oświetleniowa: 7%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Wysokiego Ciśnienia DN 500: 99%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP PLK (WK1): 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP Utrzymanie (WS5): 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP PLK (WS5): 100%,
 • Przebudowa Sieci Wodociągowej: 70%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Średniego Ciśnienia: 100%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Wysokiego Ciśnienia Dn 200: 100%,
 • Przebudowa Rowów Melioracyjnych: 10%,
 • Przebudowa Drenażu: 78%,
 • Przebudowa Kanalizacji Sanitarnej: 100%,
 • Przebudowa Słupa Nr 115 na linii 110kV Pilawa Mińsk Mazowiecki: 100%,
 • Kanalizacja Deszczowa i Urządzenia Oczyszczające: 70%,
 • Zbiorniki Retencyjne i Infiltracyjne: 33%,
 • Oświetlenie drogowe: 9%,
 • Zasilanie elektroenergetyczne: 45%,
 • Budowa Kanalizacji Teletechnicznej: 34%,
 • Budowa wodociągu na MOP: 43%,
 • Budowa Kanalizacji Sanitarnej MOP: 31%,
 • Budowa Kanalizacji Deszczowej MOP: 50%,
 • Oświetlenie MOP: 3,6%,
 • Zasilanie Elektryczne MOP: 45%.