Kwiecień 2018

 • Zdjęto warstwę humusu na trasie głównej S17 jezdni prawej w km: 30+600 - 32+200, 33+500 - 34+100, 39+750 - 40+000, 40+600 - 40+700
 • Zdjęto warstwę humusu na odcinkach dróg bocznych:
  - droga obsługująca P14 w km: 4+400 - 4+600 oraz 4+800 - 6+200
 • Zdjęto warstwę humusu na odcinkach dróg poprzecznych:
  - DG1314W w km: 0+280 - 0+330, o+400 - 0+550
 • Wykonano wymianę gruntu na P14 w km 3+210 - 3+280
 • Wykonano platformy pod wzmocnienia na trasie głównej S17 jezdni prawej w km 38+100 - 38+560, 39+750 - 40+000
 • Wykonano geomaterac na P14 w km 6+825 - 6+970 oraz na P17 w km 0+335 - 0+722 i 1+923 - 2+185
 • Rozpoczęto wykonywanie kolumn przemieszczeniowych na S17 w km 38+100 - 38+560
 • Wykonano nasypy na S17 i P14 oraz na drogach poprzecznych DP1312W i DG131018W
 • Wykonano wykopy
 • Wykonywano stabilizację podłoża na S17 jezdni prawej oraz na P14 i P17
 • Wykonano warstwę mrozoochronną na S17 i P14
 • Wykonano podbudowę z mieszanki niezwiązanej na P14 i P17
 • Wykonano podbudowę z BA na P14
 • Wykonano warstwę wiążącą z BA na P14

 

Roboty mostowe

 • PP-1 - wykonano zasypki obiektu
 • WS-5:
  - oś 2: wykonano oczepy górne sekcja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
  - oś 2: wykonano oczepy fundamentu sekcja 5 oraz korpusy przyczółka sekacja 2 i 5
  - zamontowano belki Kujan
 • WD-12:
  - zamontowano łożyska gruntowe
  - wykonano podparcie ustroju nośnego
  - rozpoczęto montaż zbrojenia ustroju nośnego
 • WD-13:
  - zamontowano dylatacje modułowe
 • WEG-1:
  - wykonano zasypkę fundamentu w osi D
  - wyciągnięto ściany szczelne technologiczne
  - rozpoczęto wykop i wymianę gruntu pod mur oporowy w osi A
 • WD-14;
  - zamontowano wypusty i sączki
  - zabetonowano oraz sprężono ustrój nośny
 • KP-3:
  - podpory P3, P4, P5, S2, grupowa 3 jezdnia prawa: wykonano izolację cienką oraz zasypki
  - podpory P1 i P2 jezdnia prawa: montaż zbrojenia oraz ław fundamentowych
 • WD-15:
  - zamontowano łożyska garnkowe
 • WK-1;
  - zabetonowano oczep P3 tor 1
  - zabetonowano ciosy podłożyskowe
  - zamontowantowano łożyska garnkowe
  - trwa montaż podparcia ustroju nośnego
 • WEG-2
  - wyciągnięto ściany szczelne technologiczne
  - zamontowano i zabetonowano deski gzymsowe w osi D i E
 • Wykonano roboty na przepustach
  - PE-30a - wykonano wykop, beton niekonstrukcyjny, ławy fundamentowe oraz zamontowano prefabrykaty
  - PE-26b - wykonano zasypkę
  - PE-35 j. prawa - wykonano wykop, beton niekonstrukcyjny, ławy fundamentowe oraz zamontowano prefabrykaty
   

Roboty branżowe

 • Przebudowa kolizji elektroenergetycznych NN - kolizja nr 5, kolizja nr 9, 9.1, 9.2, kolizja nr 11
 • Przebudowa melioracji szczegółowych - drenaż rolniczy - kolizja nr 6, 19 i 20
 • Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia - kolizja nr 1, 2, 4 oraz 5
 • Przebudowa sieci wodociągowej - kolizja nr 6
 • Budowa kanalizacji deszczowej 35+300 -34+850, DP1314W, 36+700, 35+600
 • Przebudowa gazu wysokiego ciśnienie DN200
 • Budowa zbiornika ZB08
 • Budowa kanału technologicznego 34+300 - 34+850, 37+300 - 37+550, 40+750 - 40+900
 • Budowa kanalizacji sanitarnej na MOP Lipówki
 • Budowa oświetlenia na MOP Lipówki
 • Budowa zasilania elektroenergetycznego na MOP Lipówki
 • Budowa przepustów stalowych - PR-3,PR-7, PR-13, PR-15, PR-26, PR-28, PR-33
 • Budowę drenażu podłużnego - 28+300, 28+500