Kwiecień 2019

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

 

PRACE I ROBOTY DROGOWE:

W okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził m.in. następujące prace i roboty w branży drogowej:

 • odhumusowanie:
  - dróg na MOPie w ilości 3000m2,
 • rozbiórka nawierzchni i podbudowy jezdni:
  - istniejącej drogi DW805 oraz DP1314W w ilości 4200m2 oraz elementów dróg i ulic,
 • wzmocnienie gruntu za pomocą materacy geosyntetycznych:
  - trasy głównej S17 prawej i lewej w S17 km 38+100 - 38+560 i łącznicach L3 i L4  w ilości 5768,13m2,
 • nasyp:
  - trasy głównej S17 jezdni prawej w km 29+650-30+700, 39+550-39+760, 40+500 - 40+700 oraz jezdni lewej w km 29+650-30+700, 38+560-39+150, 39+550-39+760, 40+350 - 40+700 w ilości 16 500m3,
  - dróg poprzecznych: DG131018W w km 0+000-0+560, DP 1312W w km 0+350-0+550, DW805 km 0+350 - 0+650, 0+700 - 0+900 w ilości 5000m3,
  - dróg bocznych: L16 km 1+950-2+470, P15 km 0+000-0+304 w ilości 1000m3,
  - MOP w ilości 1500m3,
 • stabilizacje podłoża:
  - dróg poprzecznych: DG131018W w km 0+000-0+250 w ilości 3250m2,
  - dróg bocznych: L17 km 0+000-0+600 w ilości 5400m2,
  - JZR w km 0+900-0+960 oraz 1+060-1+130 w ilości 1470m2,
  - MOP parkingi w ilości 2500m2.
 • stabilizacje GWN:
  -trasy głównej S17 jezdni prawej w km 29+600-30+700, 37+720-37+900, 39+550-39+760, 40+500-40-700 oraz jezdni lewej w km 29+600-30+700, 38+560-39+150, 39+550-39+760, 40+350-40+700 oraz PA w km 31+375-31+465 w ilości 60 600m2,
 • warstwa mrozoochronna na odcinkach:
  - trasy głównej S17 jezdni prawej w km 38+100-38+200, 39+300-39+550, 40+700-40+915 oraz jezdni lewej w km 35+500-35+700, 35+900-36+160, 38+150-38+560, 39+150-39+550, 40+700-40+915 w ilości 26 650m2,
  - Łącznicy L3 w km 0+300-0+600 oraz L4 w km 0+000-0+195, JZR km 0+640-1+130 oraz w ilości 6150m2,
 • warstwa technologiczna na odcinkach:
  - trasy głównej S17 jezdni lewej w km S17 km 35+500-35+700, 39+150-39+550, 40+700-40+915 oraz jezdni prawej  38+200-38+560, 39+300-39+550, 40+700-40+915 w ilości 19400m2,
 • warstwa podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C8/10
  - trasy głównej S17 jezdni lewej w km 29+600-30+700, 30+750-31+220, 31+380-31+560, 31+650-31+900, 31+970-32+100, 32+130-32+220, 32+430-32+500, 32+680-32+860, 33+010-33+250, 33+300-34+250, 36+160-36+700, jezdni prawej w km 29+600-30+700, 36+160-36+660 oraz na PA w km 31+375-31+475 w ilości 66 150m2,
 • warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywem:
  - dróg poprzecznych: DP1314W km 0+000 - 0+325,  0+400 - 0+900 w ilości 7550m2,
  - dróg bocznych: L17 w km 0+300-0+600, L22 w km 0+000-0+415,70 w ilości 6400m2,
  - JZR km 0+640-1+130 w ilości 4650m2,
 • warstwa nawierzchni z betonu cementowego C35/45:
  - trasy głównej S17 jezdni prawej w km 34+160-35+035 oraz jezdni lewej 27+900-29+500, 30+700-35+450 w ilości 72 250m2,
 • warstwa podbudowy bitumicznej z AC22P:
  - dróg poprzecznych: DP1314W km 0+000 - 0+325,  0+400 - 0+900 w ilości 7150m2,
  - dróg bocznych: L22 w km 0+000-0+415,7 w ilości 3400m2,
  - JZR km 0+650-1+130 w ilości 4350m2,
 • warstwa wiążąca z AC16W:
  - dróg poprzecznych: DP1314W km 0+000 - 0+325,  0+400 - 0+900 w ilości 7100m2,
  - dróg bocznych: L22 w km 0+000-0+415,7 w ilości 3350m2,
  - JZR km 0+650-1+130 w ilości 4300m2,
 • warstwa ścieralna z AC11S:
  -dróg poprzecznych: DP1314W km 0+000 - 0+325 w ilości 2600m2,
 • warstwa wyrównawcza AC8W:
  - trasy głównej S17 jezdni lewej w km 30+700-33+300 w ilości 26300m2,

roboty brukarskie:
- na drogach poprzecznych: DP1314W km  0+000 - 0+325,  0+400 - 0+900:

 • krawężnik 15x30cm - 219mb,
 • ściek trójkątny – 201mb,
 • obrzeży betonowych - 504mb,
 • opornik – 33mb,
 • chodnika z kostki - 255m2,
 • ściek skarpowy z umocnieniem wylotów w rowie – 108mb,

-na drogach bocznych: L22 w km 0+000-0+415,7 oraz L23:

 • krawężnik 15x30cm – 277mb,
 • ściek trójkątny – 37mb, 
 • obrzeży betonowych - 169mb,
 • opornik – 31mb,
 • chodnika z kostki - 337m2,
 • ściek skarpowy z umocnieniem wylotów w rowie – 8mb
 • ściek podchodnikowy – 6mb

ekrany akustyczne – wykonywanie pali:

 • na trasie głównej S17 w km 30+205-30+445 str. P, 33+260-33+400 str. P, 33+412-33+537
  str. L, 33+700-33+850 str. P, 35+850-35+900 str. P, 36+100-36+215 str. L,

humusowanie skarp:

 • trasy głównej S17 w km 32+000-35+500 str. P,
 • dróg poprzecznych: DP1314W km  0+000 - 0+325,  0+400 - 0+900.

 

 • Zaawansowanie robót drogowych:

  - roboty przygotowawcze: 98%,
  - roboty ziemne: 99%,
  - odwodnienie: 10%,
  - podbudowy: 75%,
  - nawierzchnie: 45%,
  - elementy dróg i ulic: 3%,
  - urządzenia bezpieczeństwa ruchu i telematyki oraz ochrony środowiska  – 0%,
  - ekrany akustyczne: 5%,
  - zieleń drogowa oraz prace wykończeniowe: 3%,
  - MOP Pilawa roboty drogowe: 15%.

 GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT - BRANŻA DROGOWA

 

PRACE I ROBOTY MOSTOWE

W okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził m.in. następujące prace i roboty w branży mostowej:

nasyp obiektu.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 75%.

nie wykonywano robót na obiekcie.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 97,5%.

montaż desek gzymsowych na oczepie muru oporowego w osi 4.
Szalowanie i betonowanie oczepu muru oporowego w osi 4.
Montaż krawężników i desek gzymsowych na skrzydłach.
Układanie krawężników na skrzydłach.
Szalowanie i betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach.
Betonowanie oporników skarpowych.
Układanie papy na ustroju nośnym.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 86%,

wykonywanie oporników skarpowych.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 83%.

prace ciesielskie przy wykonywaniu wieńców na konstrukcjach stalowych oraz betonowanie etapowe wieńców konstrukcji stalowej.
Zasypki murów oporowych w osi A, B, C, E, ściany fundamentowej w osi A, B, C, E.
Montaż murów oporowych w osi A, B, C, E.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 80%..

układanie asfaltu lanego na ustroju nośnym.
Montaż wpustów.
Wykonywanie drenaży płyty pomostu.
Układanie warstwy ścieralnej SMA na obiekcie.
Prace brukarskie na stożkach w osi 1 i 4.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 89%,

montaż balustrad na obiekcie.
Wykonywanie nawierzchni z żywicy na obiekcie 
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 87%.

zasypka korpusu w osi 1 i 4 + zasypka murów oporowych w osi 1 i 4 + montaż murów oporowych w osi 1 i 4.
Betonowanie oporników skarpowych.
Beton niekonstrukcyjny pod oczepy muru oporowego.
Zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyt przejściowych w osi 1 i 4.
Montaż zbrojenia oczepów murów oporowych.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 83%.

prace brukarskie na stożkach obiektu.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 98,5%.

prace ciesielskie przy wykonywaniu wieńców na konstrukcjach stalowych.
Betonowanie etapowe wieńców konstrukcji stalowej.
Zasypki murów oporowych w osi A, B, C, E, ściany fundamentowej w osi A, B, C, E.
Montaż murów oporowych w osi A, B, C, E.
Betonowanie warstwy wyrównawczej pod oczepy murów oporowych w osi A.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 85%.

Zaawansowanie robót na obiektach wynosi 89,5%.

Wykonywano roboty na przepustach:

 • PE-33a: wykop pod przepust, betonowanie ławy fundamentowej pod korpus przepustu, montaż elementów prefabrykowanych korpusu przepustu, betonowanie elementów wlotu i wylotu, płyty zespalającej, izolacja przepustu oraz zasypka przepustu,
 • PE-28a: izolacja płyt przejściowych i płyty zespalającej oraz betonowanie warstwy ochronnej izolacji.

 

Zaawansowanie robót na wszystkich przepustach wynosi 95%.

 

Zaawansowanie robót mostowych:

- roboty przygotowawcze: 99%,
- fundamenty: 99%,
- podpory i konstrukcje oporowe: 96%,
- ustroje nośne: 99%,
- łożyska: 100%,
- urządzenia dylatacyjne: 100%,
- odwodnienie: 60%,
- izolacje: 60%,
- wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 35%,
- roboty przyobiektowe: 58%,
- roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 25%,
- próbne obciążenia obiektu: 20%. 

 

PRACE I ROBOTY BRANŻOWE:

W okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził następujące roboty branżowe:

 • budowa drenażu podłużnego – przykanaliki w km: 39+411, 39+431, 40+535, 40+819, 29+700, 30+516,
 • budowa kanału technologicznego na obwodnicy Garwolina,
 • budowa przepustów pod zjazdami – L16: km 0+037, 0+117, 0+142,5, 0+174,5, 0+212, 0+256,5, 0+299, 0+388,    0+469, 0+567, DP1314W: 0+705,3, 0+810, S17: 31+600, 32+545, 33+570, 35+530, 40+750, 33+505, 33+705, 35+682, 35+810,
 • budowa przepustów PEHD – PR-2,
 • budowa kanalizacji deszczowej – WS5, DW805,
 • budowa zbiorników retencyjnych – roboty ziemne: ZB15, ZB16, ZB17, ZB18, ZB19, roboty umocnieniowe: ZB12, ZB13,
 • budowa kanalizacji deszczowej na MOP,
 • budowa kanalizacji sanitarnej na MOP,
 • budowa oświetlenie drogowego – węzeł Lipówki,
 • budowa oświetlenia drogowego na MOP,
 • budowa zbieracza drenarskiego – kolizja nr 7,
 • budowa rowu melioracyjnego – MEL-6.

Roboty kubaturowe nie były wykonywane.

Zaawansowanie robót:

 • Roboty branżowe: 66%,
 • Sączki podłużne: 11%,
 • Przepusty stalowe i PE-HD: 79%,
 • Przebudowa linii elektroenergetycznych NN:  98%,
 • Przebudowa linii elektroenergetycznych SN: 95%,
 • Przebudowa Urządzeń Elektroenergetycznych NN - Sieć Oświetleniowa: 10%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Wysokiego Ciśnienia DN 500: 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP PLK (WK1): 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP Utrzymanie (WS5): 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP PLK (WS5): 100%,
 • Przebudowa Sieci Wodociągowej: 70%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Średniego Ciśnienia: 100%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Wysokiego Ciśnienia Dn 200: 100%,
 • Przebudowa Rowów Melioracyjnych: 10%,
 • Przebudowa Drenażu: 80%,
 • Przebudowa Kanalizacji Sanitarnej: 100%,
 • Przebudowa Słupa Nr 115 na linii 110kV Pilawa Mińsk Mazowiecki: 100%,
 • Kanalizacja Deszczowa i Urządzenia Oczyszczające: 80%,
 • Zbiorniki Retencyjne i Infiltracyjne: 50%,
 • Oświetlenie drogowe: 10%,
 • Zasilanie elektroenergetyczne: 45%,
 • Budowa Kanalizacji Teletechnicznej: 53%,
 • Budowa wodociągu na MOP: 44%,
 • Budowa Kanalizacji Sanitarnej MOP: 40%,
 • Budowa Kanalizacji Deszczowej MOP: 74%,
 • Oświetlenie MOP: 3,6%,
 • Zasilanie Elektryczne MOP: 45%.