Lipiec 2019

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

 

PRACE I ROBOTY DROGOWE:

W okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził m.in. następujące prace i roboty w branży drogowej:

 • Rozbiórka nawierzchni i podbudowy:
  - drogi poprzeczne: DP 1312W w km 1+000-1+033, DW805 0+900-1+090 w ilości 1000m2,
  - trasa główna S17 - pas rozdziału w ilości 1000m3,
  - drogi poprzeczne: DP 1312W w km 0+200-0+280, DG131018W 0+280-0+560 w ilości 400m3,
  - drogi boczne: L16 km 1+950-4+800, P15 km 0+000-0+304, L17 0+700-0+800, L20 w km 1+120-1+220, L21 w km 0+200-0+350 w ilości 800m3,
 • Wykop:
  - drogi boczne: L16 1+700-4+800, L17 km 0+000-0+800, P15 km 0+000-0+304, L26 w km 0+000-1+900 w ilości 2500m3,
 • Stabilizacja podłoża:
  - drogi poprzeczne: DP1312W 0+200-0+280 DG131018W w km 0+280-0+560 w ilości 3700m2
  - drogi boczne: L16 km 2+600-2+900; 3+600-4+782,71, L17 0+700-0+800, P15 0+000-0+304 w ilości 8700m2,
 • Warstwa mrozoochronna:
  - drogi boczne: L26 0+000-0+850 w ilości 7225m2,
  - MOP drogi manewrowe DM w ilości 2890m2,
 • Warstwa podbudowy C5/6:
  - DW805 zatoki autobusowe w ilości 1200m2,
 • Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywem:
  - drogi poprzeczne: DP1312W km 0+350-1+033,  DW 805 km 0+720-1+090 w ilości 1250m2,
  - drogi boczne: L16 km 0+000-1+700, 2+500-4+500 + zjazdy, L17 km 0+600-0+700, P15 0+200-0+300, L20 km 0+000-0+400, L26 zjazd L26 km 0+000-2+000 w ilości 25200m2,
  - łącznica L1, L2 w ilości 2400m2,
  - MOP - PARKINGI w ilości 5000m2,
 • Warstwa nawierzchni z betonu cementowego C35/45:
  - trasa główna S17 38+010-38+245 pas włączenia, 36+760-36+965 pas włączenia, PA 38+305-38+395, PA 35+370-35+460, PA 31+375-31+465 w ilości 4405m2,
 • Podbudowa z AC22P:
  - drogi boczne: L26 km 0+000-2+000 w ilości 13500m2,
  - Łącznica L4 km 0+000-0+330 w ilości 2500m2,
 • Warstwa wiążąca z AC16W:
  - drogi poprzeczne: DP1312W km 0+350-1+033 w ilości 5000m2,
  - drogi boczne: L25 0+000-0+842, L26 km 0+000-2+000, L20 km 0+000-0+400 w ilości 19800m2,
 • Warstwa ścieralna:
  - drogi boczne: L20 km 0+000-0+400, L25 0+000-0+842, w ilości 6800m2,
  - drogi poprzeczne: DP1312W km 0+350-1+033 w ilości 5200m2,
 • Roboty brukarskie:
  - trasa gówna: S17 km 29+700-30+533 L, 35+700-36+200 L, 37+400-38+280 L, 37+020-37+120 P, 30+260-30+570 L, 34+670-34+770 P, 35+700-36+150 P,
       - ściek trójkątny – 100mb, 
       - ściek korytkowy – 2015mb,
       - ściek skarpowy – 132mb,
       - umocnienie dna rowu korytkiem łukowym – 310mb,
       - umocnienie dna rowu ażurami – 160m2,
  - drogi poprzeczne: DP1312W, DW 805:
       - ściek trójkątny – 264mb, 
       - chodnik z kostki betonowej - 516m2,
       - krawężnik 15x30cm 1074mb,
       - obrzeża betonowe - 1153mb,
       - ściek skarpowy wraz z umocnieniem wylotu w rowie - 58mb,
 • MOP:
  - krawężnik kamienny 20x30cm - 1179 mb
 • Ekrany akustyczne/ przeciwolśnieniowe– wykonywanie pali:
  - WEG1 i WEG 2,
 • Ekrany akustyczne/ przeciwolśnieniowe – montaż słupów z betonowaniem głowic:
  - trasa główna S17 w km 37+400-38+208 str. L, 35+700-36+215 str. L, 33+412-33+537 str. L, 36+989-37+220 str. L
 • Ekrany akustyczne/ przeciwolśnieniowe – montaż podwalin:
  - trasa główna S17 w km 35+700-36+215 str. L, 35+700-36+080 str. P,
 • Humusowanie skarp:
  - trasa główna S17 w km 27+900-40+904 P i L – uzupełnienia – 38 100,00m2,
  - drogi poprzeczne: DP1312W 0+350-1+033, L16 1+900-2+500, DW805 0+000-0+900 - 7 021,00m2,
 • Utwardzone pobocza:
  - S17 w km 29+600-30+600-32+200 str. P i L, 36+180-36+990 str. L, 38+550-40+904 str. L, 38+640-40+904 str. P, 39+100-40+904 str. L – 4 650,00 m2.

 

 • Zaawansowanie robót drogowych:

  - roboty przygotowawcze: 99%,
  - roboty ziemne: 99%,
  - odwodnienie: 40%,
  - podbudowy: 93%,
  - nawierzchnie: 78%,
  - elementy dróg i ulic: 42%,
  - urządzenia bezpieczeństwa ruchu i telematyki oraz ochrony środowiska: 0%,
  - ekrany akustyczne: 54%,
  - zieleń drogowa oraz prace wykończeniowe: 23%,
  - MOP Pilawa roboty drogowe: 41%.

 GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT - BRANŻA DROGOWA

 

PRACE I ROBOTY MOSTOWE

W okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził m.in. następujące prace i roboty w branży mostowej:

prace brukarskie. Wyprawki antykorozyjne konstrukcji stalowej.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 95%.

montaż balustrad. Prace brukarskie na stożkach.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 98%.

wykonywanie umocnień stożków.
Montaż balustrad na murach oporowych.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 92 %.

wykonywanie umocnień stożków.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 90%.

szalowanie i betonowanie oczepów murów oporowych w osi A i E od strony Warszawy i Lublina. Prace antykorozyjne.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 90%.

prace antykorozyjne na obiekcie.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 95%.

prace brukarskie na obiekcie. Montaż odwodnienia. 
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 92%.

prace brukarskie na obiekcie.
Prace antykorozyjne na obiekcie.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 91%.

prace antykorozyjne na obiekcie.
Montaż balustrad.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 98,5%.

szalowanie i betonowanie oczepów murów oporowych w osi A i E od strony Warszawy i Lublina.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 90%.

Zaawansowanie robót na obiektach wynosi 91%.

Wykonywano roboty na przepustach.

 • PE-35A, PE-35B, PE-35: prace wykończeniowe.

Zaawansowanie robót mostowych:

- roboty przygotowawcze: 100%,
- fundamenty: 99%,
- podpory i konstrukcje oporowe: 96%,
- ustroje nośne: 100%,
- łożyska: 100%,
- urządzenia dylatacyjne: 100%,
- odwodnienie: 75%,
- izolacje: 90%,
- wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 60%,
- roboty przyobiektowe: 68%,
- roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 45%,
- próbne obciążenia obiektu: 30%. 

 

PRACE I ROBOTY BRANŻOWE:

W okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził następujące roboty branżowe:

 • budowa kanału technologicznego w km 30+300 – 30+600, 32+500-33+000, 36+500-36+800,
 • budowa kanalizacji deszczowej – montaż krat żeliwnych na wpustach, montaż piaskowników przy studniach wpadowych, DW805 0+000-0+200,
 • umocnienie rowu melioracyjnego MEL-9,
 • przebudowa kolizji drenażu rolniczego nr 5, 6, 42,
 • budowa przepustów pod zjazdami – węzeł Lipówki
 • budowa zbiorników retencyjnych – roboty umocnieniowe: ZB02, ZB10, ZB11, ZB18 i ZB19,
 • budowa kanalizacji sanitarnej na MOP,
 • budowa kanalizacji deszczowej na MOP,
 • przełączenie kolizji wodociągowej nr 1,
 • budowa zasilania elektroenergetycznego – droga P15 w Lubicach,
 • budowa oświetlenie drogowego – droga P15 w Lubicach,

 

 • Roboty kubaturowe: prace murarskie i konstrukcyjne.

Zaawansowanie robót:

 • Roboty branżowe: 76,5%,
 • Sączki podłużne: 30%,
 • Przepusty stalowe i PE-HD: 82%,
 • Przebudowa linii elektroenergetycznych NN:  98%,
 • Przebudowa linii elektroenergetycznych SN: 95%,
 • Przebudowa Urządzeń Elektroenergetycznych NN - Sieć Oświetleniowa: 35%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Wysokiego Ciśnienia DN 500: 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP PLK (WK1): 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP Utrzymanie (WS5): 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP PLK (WS5): 100%,
 • Przebudowa Sieci Wodociągowej: 80%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Średniego Ciśnienia: 100%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Wysokiego Ciśnienia Dn 200: 100%,
 • Przebudowa Rowów Melioracyjnych: 15%,
 • Przebudowa Drenażu: 85%,
 • Przebudowa Kanalizacji Sanitarnej: 100%,
 • Przebudowa Słupa Nr 115 na linii 110kV Pilawa Mińsk Mazowiecki: 100%,
 • Kanalizacja Deszczowa i Urządzenia Oczyszczające: 87%,
 • Zbiorniki Retencyjne i Infiltracyjne: 76%,
 • Oświetlenie drogowe: 45%,
 • Zasilanie elektroenergetyczne: 53%,
 • Budowa Kanalizacji Teletechnicznej: 67%,
 • Budowa wodociągu na MOP: 75%,
 • Budowa Kanalizacji Sanitarnej MOP: 85%,
 • Budowa Kanalizacji Deszczowej MOP: 93%,
 • Oświetlenie MOP: 45%,
 • Zasilanie Elektryczne MOP: 77%.