Listopad 2017

Roboty drogowe

 • Wykonano wycinkę drzew i krzewów na odcinku S17 w km 27+900 - 40+915
 • Zdjęto warstwę humusu na odcinkach trasy głównej w km 35+350 - 35+655 P; 35+700 - 35+940 P; ; o łącznej ilości 4 755 m³
 • Zdjęto warstwę humusu na odcinkach dróg bocznych:
  - droga obsługująco-autobusowa P14 w km: 7+800 - 7+900; 6+075 -6+375
  - droga obsługująca L16 w km: 2+000 - 2+120
  - droga obsługująca L19 w km: 1+000 - 1+250
  - WD13 w km: 0+000 - 0+300
  o łącznej ilości 14 770 m³
 • Wykonano rozbiórkę budynków mieszkalnych w ilości 1 375,2 m³ oraz rozbiórkę budynków gospodarczych w ilości 1 582,75 m³
 • Wykonano wykop na odcinkach trasy głównej S17 w km 27+900 - 28+550 P; 34+200 - 34+600 P; 34+900 - 35+425 P; 35+700 - 36+250 P; 36+300 - 36+450 P; w ilości 54 000 m³ 
  oraz na drogach bocznych:
  - obsługująco-autobusowa P14
  - obsługująca P17
  o łącznej ilości 7 520 m³
 • Wykonano nasyp na odcinkach trasy głównej S17 w km 28+450 - 30+525 P; 308+700 - 39+200 P w ilości 32 520 m³ 
  oraz na drogach bocznych w kilometrażach:
  - obsługująco-autobusowa P14
  - obsługująca P17
  o łącznej ilości 29 200 m³
 • Wykonano wzmocnienie podłoża spoiwem na grubość 25 cm na odcinkach trasy głównej S17 od km 28+500 - 28+650 P; 28+750 - 28+950 P; 29+200 - 29+600 P w ilości 10 520 m²
  oraz na drogach bocznych:
  - obsługująco-autobusowa P14
  - obsługująca P17
  o łącznej ilości 21 820 m³
 • Wykonano warstwę mrozoochronną na odcinku trasy głównej S17 w km 27+900 - 28+650 oraz na odcinkach drogi obsługująco-autobusowej P14 w km: 0+000 - 1+200; 7+800 - 8+340 w ilości 13 400 m²
 • Wykonano warstwę podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 grubości 20 cm na odcinkach drogi obsługująco-autobusowej P14 w km: 0+000 - 0+875; 6+350 - 6+650; 7+950 - 8+340 o łącznej ilości 12 320 m²

Roboty mostowe

 • PPI - (przejście podziemne dla pieszych) - rozpoczęto prace od wymiany gruntu oraz wykonania fundamentu kruszywowego
 • WS-5:
  - wykonywano zbrojenie i betonowanie oczepów oraz korpusów, oś 3
  - wykonywanie wykopów i zbrojenia niekonstrukcyjnego
 • WD-12 - roboty przygotowawcze, wykonanie kolumn DSM
 • WD-13:
  - na podporze P4 wykonano wykopy, beton niekonstrukcyjny, fundament oraz korpus przyczółka
  - przygotowano podłoże pod ustrój nośny
  - rozpoczęto montaż podparcia ustroju nośnego
 • WEG-1:
  - wykonano wykopy i beton niekonstrukcyjny w osi A, B, C
  - zbrojono i zabetonowano fundamenty w osi A, trwa zbrojenie korpusów
  -trwa zbrojenie fundamentów w osi BiC
 • WD-14;
  - na P1 zabetonowano korpus przyczółka
  - na P2 i P3 zabetonowano podpory
  - na P54 i P5 trwa zbrojenie podpór
 • WD-15:
  - zabetonowano fundament oś P1, P2, P3
  - trwa zbrojenie fundamentu P4
  -trwa zbrojenie słupów P2 i P3
  - deskowanie korpusu P1
 • WK-1;
  - wykonano wykopy P1, P2, P3, P4 i P5, beton niekonstrukcyjny oraz próbne obciążenia pali CFA
  - P1 i P2 zabetonowano ławy fundamentowe
  - P5 trwa zbrojenie ław fundamentowych
  - P2trwa zbrojenie filarów
 • WEG-2
  - oś A i E zazbrojono i zabetonowano ławy fundamentowe oraz ściany przyczółka
  - zaizolowano ławy fundamentowe
 • Wykonano roboty na przepustach PE-24, PE-24b, PE-27b, PE-28b, PE-30b, PE-33b, PE-36b, PE-42b, PE-47b: izolacja gruba, beton ochronny, zasypki i płyty przejściowe
  - PE-42 j. prawa, PE-47b j. prawa, - montaż prefabrykatów, zbrojenie skrzydeł
  - PE-28 j. prawa, - wykonano wykop, beton niekonstrukcyjny, ławę fundamentową oraz zamontowano prefabrykaty, trwa zbrojenie skrzydeł
  - PE-30 j. prawa, - wykonano wykopy i beton niekonstrukcyjny, trwa montaż zbrojenia ławy fundamentowej.

Roboty branżowe

 • Budowa przepustów PE-HD PR-28, PR-29 i PR-43 oraz przepustów pod zjazdami
 • Budowa drenażu podłużnego - przykanalik w km S17 27+900, 28+100, 28+300, 28+700, 28+900
 • Przebudowa kolizji elektroenergetycznych NN3 3.1, NN4, NN6, NN7, NN11, NN12, SN1, SN6, SN8
 • Przebudowa kolizji oświetleniowych
 • Przebudowa kolizji WN 110 kV
 • Przebudowa kolizji telekomunikacyjnych nr 4 i 5
 • Przebudowa kolizji telekomunikacyjnych PKP PLK przy obiekcie WS-5
 • Przebudowa melioracji szczegółowych - drenaż rolniczy - kolizja nr 12 w km S17 30+700 - 31+240, kolizja nr 17 w km S17 31+720 - 32+280, kolizja nr 25 w km S17 32+790 - 33+415, kolizja nr 28 w km S17 33+330 -33+350, kolizja 30 km 33+350 - 33+920, kolizja 31a km 33+720 - 33+900
 • Budowa zbiorników retencyjnych i infiltracyjnych - prace na zbiorniku ZB03-1 (warstwa wyrównawcza)
 • Przebudowa sieci gazowych wysokiego cisnienia DN500 -  kolizje nr 1, 3, 4, 5, 6,
 • Przebudowa sieci gazowych średdniego ciśnienia - kolizja nr 6,
 • Przebudowa sieci wodociągowej - kolizje nr 2, 4 i 5,
 • Budowa kanalizacji deszczowej