Listopad 2018

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

 

PRACE I ROBOTY DROGOWE:

W okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził m.in. następujące prace i roboty w branży drogowej:

 • rozbiórka elementów dróg i ulic,
 • wzmocnienie gruntu za pomocą materacy geosyntetycznych:
  - trasy głównej S17 jezdni prawej i lewej w km 38+240-38+560 oraz JZR w km 1+130-1+250 w ilości 4800m2,
  - dróg poprzecznych: DW805 w km 0+590-0+650 w ilości 950m2,
 • nasyp na odcinkach:
  - trasy głównej S17 jezdni prawej w km 29+600-30+110, 30+200-30+600, 38+100-38+170 oraz jezdni lewej w km 29+800-30+110, 30+200-30+600, 33+300-34+200, 38+100-38+170, 39+500-39+700 w ilości 6500m3,
  - dróg poprzecznych: DP1312W w km 0+200-0+500, DG131018W w 0+060-0+260, 0+345-0+600, DP1314W w km 0+100-0+300, 0+400-0+600, DW805 w km 0+400-0+650, 0+750-0+850 w ilości 19500m3,
  - dróg bocznych: P14 w km 1+825-2+600, 9+400-9+600, P15 w km 0+100-0+323, L16 w km 1+950-2+480 w ilości 2500m3,
  - MOP w ilości 1500m3,
 • wykop na odcinkach:
  - trasy głównej S17 jezdni lewej w km 35+500-36+800, 39+300-39+600 w ilości 6800m3,
  - MOP w ilości 100m3,
 • wykonywanie wymiany gruntu:
  - trasy głównej S17 jezdni lewej w km 31+115-31+155 w ilości 3000m3,
 • stabilizacja podłoża na odcinkach:
  - trasy głównej S17 jezdni lewej w km 33+300-33+500, 33+800-34+175, 33+630-33+700 w ilości 5200m2,
  - dróg bocznych: P14 w km 9+450-9+600, 1+825-2+625, P17 w km 1+140-1+600 w ilości 9980m2,
 • warstwa technologiczna na odcinkach:
  - trasy głównej S17 jezdni prawej w km 36+090-36+400 oraz jezdni lewej w km 30+750-31+000, 31+800-33+300, 33+560-34+250, 36+300-36+700 w ilości 24100m2,
 • warstwa podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C8/10 na odcinku trasy głównej S17 jezdni lewej w km 33+700-33+860 w ilości 1900 m2,
 •  warstwa mrozoochronna na odcinkach:
  - trasy głównej S17 jezdni prawej w km 38+300-38+560 oraz jezdni lewej w km 33+700-33+860 w ilości 5460m2,
  - dróg bocznych: P14 w km 1+825-2+625, 9+400-9+950 w ilości 10130m2,
  - JZR km 1+200-1+590 w ilości 3800m2,
 • warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywem:
  - dróg bocznych: L16 km 0+875-1+700, P17 w km 1+460-1+590, L23 w km 1+510-2+070 w ilości 7200m2,
 • warstwa nawierzchni z betonu cementowego C35/45 trasy głównej S17 jezdni prawej w km 32+690-34+160, 35+035-35+765 w ilości 21 980m2.
 • Zaawansowanie robót drogowych:
  - roboty przygotowawcze: 94%,
  - roboty ziemne: 92%,
  - odwodnienie: 10%,
  - podbudowy: 63%,
  - nawierzchnie: 20%,
  - elementy dróg i ulic: 0%,
  - urządzenia bezpieczeństwa ruchu i telematyki oraz ochrony środowiska– 0%,
  - ekrany akustyczne: 0%,
  - zieleń drogowa oraz prace wykończeniowe: 0%,
  - MOP Pilawa roboty drogowe: 10%.

 GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT - BRANŻA DROGOWA

 

PRACE I ROBOTY MOSTOWE

W okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził m.in. następujące prace i roboty w branży mostowej:

 • WS-5:
  zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych w osi 3 izolacja gruba na obiekcie, beton ochronny izolacji, przygotowanie podłoża pod antykorozję oś 2 i 3.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 97%,
 • WD-12:
  montaż murów oporowych wraz z zasypkami oś 1.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 77%,
 • WD-13:
  montaż murów oporowych wraz z zasypkami w osi 1 i 4.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 80%,
 • WEG-1:
  montaż murów oporowych wraz z zasypkami oś A i E.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 66%,
 • WD-14:
  montaż murów oporowych oraz wykonywanie zasypek w osi 1 i 5, zbrojenie i betonowanie płyty przejściowej w osi 5, zbrojenie oczepów murów oporowych, montaż desek gzymsowych na murach oporowych.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 86%,
 • KP-3:
  ustrój nośny: sprężenie; zbrojenie i betonowanie wsporników.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 76%,
 • WD-15:
  zbrojenie i betonowanie ścianek zaplecznych, układanie papy termozgrzewalnej w obrębie kap chodnikowych, montaż dylatacji. 
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 75%.
 • WK-1:
  zabezpieczenie antykorozyjne gzymsów, montaż schodów skarpowych i ścieków skarpowych.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 98%,
 • WEG-2:
  montaż murów oporowych oraz zasypek w osi A, E i BC, drenaż za przyczółkami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 83%.

 

Wykonywano roboty na przepustach:

 • PE-24a: zasypki, zbrojenie i betonowanie zespolenia, wykonanie  płyt przejściowych, izolacja gruba zespolenia, beton ochronny,
 • PE-26a:  zbrojenie i betonowanie skrzydeł wlotu i wylotu, zasypki, zbrojenie zespolenia,
 • PE-28c: zbrojenie i betonowanie skrzydeł, izolacja przepustu, zasypki,
 • PE-35: j. lewa - zbrojenie i betonowanie skrzydeł wylotu, zasypka, zbrojenie i betonowanie zespolenia i płyty przejściowej, izolacja gruba zespolenia, beton ochronny,
 • PE-36a: zbrojenie i betonowanie skrzydeł, izolacja przepustu, zasypka, zbrojenie i betonowanie zespolenia,
 • PE-47: j. lewa  - zbrojenie i betonowanie skrzydeł, izolacja cienka i gruba, zasypki, zbrojenie i betonowanie zespolenia i płyt przejściowych, izolacja gruba zespolenie, beton ochronny, 
 • PE-47a: zbrojenie i betonowanie zespolenia, izolacja gruba, beton ochronny. 

Zaawansowanie robót na wszystkich przepustach wynosi 85%.

 • Zaawansowanie robót mostowych:

  - roboty przygotowawcze: 97%,
  - fundamenty: 97%,
  - podpory i konstrukcje oporowe: 91%,
  - ustroje nośne: 98%,
  - łożyska: 100%,
  - urządzenia dylatacyjne: 80%,
  - odwodnienie: 58%,
  - izolacje: 58%,
  - wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 30%,
  - roboty przyobiektowe: 40%,
  - roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 20%,
  - próbne obciążenia obiektu: 20%.

 

PRACE I ROBOTY BRANŻOWE:

W okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził prace i roboty w branżach: teletechnika, energetyka, wod.-kan., melioracje, gaz:

 • budowa przykanalików drenażu podłużnego – 34+159, 36+650, 37+677,
 • przebudowa gazu wysokiego ciśnienia DN500 – kolizja nr 1, 2 - przełączenie,
 • budowa kanalizacji deszczowej – 30+200-30+650, 34+130-34+180, 38+110-38+160,  
 • budowa zbiorników retencyjnych - ZB04, ZB12, ZB13, ZB14
 • budowa kanału technologicznego – 2+800-5+300,
 • budowa wodociągu – MOP Pilawa.

Zrealizowane roboty kubaturowe:

 • roboty murarskie,
 • roboty żelbetowe.

Zaawansowanie robót:

 • Roboty branżowe: 59,5%,
 • Sączki podłużne: 7%,
 • Przepusty stalowe i PE-HD: 68%,
 • Przebudowa linii elektroenergetycznych NN:  98%,
 • Przebudowa linii elektroenergetycznych SN: 95%,
 • Przebudowa Urządzeń Elektroenergetycznych NN - Sieć Oświetleniowa: 7%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Wysokiego Ciśnienia DN 500: 99%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP PLK (WK1): 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP Utrzymanie (WS5): 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP PLK (WS5): 100%,
 • Przebudowa Sieci Wodociągowej: 70%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Średniego Ciśnienia: 100%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Wysokiego Ciśnienia Dn 200: 100%,
 • Przebudowa Rowów Melioracyjnych: 10%,
 • Przebudowa Drenażu: 78%,
 • Przebudowa Kanalizacji Sanitarnej: 100%,
 • Przebudowa Słupa Nr 115 na linii 110kV Pilawa Mińsk Mazowiecki: 100%,
 • Kanalizacja Deszczowa i Urządzenia Oczyszczające: 67%,
 • Zbiorniki Retencyjne i Infiltracyjne: 32%,
 • Oświetlenie drogowe: 9%,
 • Zasilanie elektroenergetyczne: 45%,
 • Budowa Kanalizacji Teletechnicznej: 34%,
 • Budowa wodociągu na MOP: 43%,
 • Budowa Kanalizacji Sanitarnej MOP: 31%,
 • Budowa Kanalizacji Deszczowej MOP: 32%,
 • Oświetlenie MOP: 3,6%,
 • Zasilanie Elektryczne MOP: 45%.