Listopad 2019

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

 

PRACE I ROBOTY DROGOWE:

W okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził m.in. następujące prace i roboty w branży drogowej:

 • Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywem:
  - drogi boczne: L26 km 2+000-2+140, zjazdy na P14, zjazdy na L23, zjazdy na P17 w ilości 1000m2,

 • Warstwa podbudowy z C5/6:
  - drogi boczne: zatoki autobusowe na P14 w ilości 906m2,

 • Podbudowa z AC:
  - drogi boczne: P14 zatoki autobusowe, L26 km 2+000 - 2+140 w ilości 1780m2,

 • Warstwa wiążąca AC:
  - drogi boczne: P14 zatoki autobusowe, L26 km 2+000-2+140; P17 km 3+430,00 - 3+683,03; P14, P16, L19, L21, L22, L23 zjazdy w ilości 2500m2,
  - drogi poprzeczne: DP1312W km 0+000-0+170 ze zjazdami w ilości 1150m2,

 • Warstwa ścieralna:
  - drogi boczne: P17 km 0+000,00-3+683,03 L26 km 2+000,00-2+140,00, L22 km 0+250-0+400, L23 km 0+000-0+400, 1+450-2+495,41, P14 km 6+100-6+350, P14 zatoki autobusowe, P14, P16, L19, L21, L22, L23 zjazdy w ilości 21000m2,
  - drogi poprzeczne: DP1312W ciąg pieszo-rowerowy, DW805 ciąg pieszo-rowerowy, DP1312W km 0+000-0+170 ze zjazdami w ilości 1967m2,

 • Roboty brukarskie:
  - drogi poprzeczne: DP1312W:
     - obrzeża betonowe – 182 mb,
     - opornik betonowy – 12 mb,
     - krawężnik 15x30cm - 182mb,
     - ściek skarpowy wraz z umocnieniem wylotu w rowie – 2 mb,

  - drogi boczne: P14, P16, L23:
     - obrzeża betonowe – 93 mb,
     - krawężnik 15x30cm – 270 mb,
     - chodnik z kostki betonowej – 184 m2,
   

 • Humusowanie skarp, rowów i terenów płaskich:
  - trasa główna S17 w km 27+900-40+904 P i L – 15 000,00 m2,
  - drogi poprzeczne: DP1312W – 6 000m2,
  - drogi boczne: L16, L19, P14 – 45 000m2,
  - JZR: 6 000m2,
  - MOP – 25 000m2.
  - zbiorniki retencyjne,

 • Pobocza utwardzone:
  - drogi boczne: L26 km 2+000-2+140, P14 km 0+000-6+000 w ilości 10 300 mb.

 • Oznakowanie pionowe i poziome:
  - trasa główna S17 w km 27+900-40+904 P i L – uzupełnienia,
  - drogi boczne: P14, L26, L16, P17, P15, L19, L21, L20, L23,
  - JZR,
  - MOP.

 • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – bariery ochronne:
  - trasa główna S17 w km 27+900-40+904,
  - JZR.

 • Ogrodzenie trasy głównej i zbiorników:
  - trasa główna S17 w km 27+900-40+904, str. P i L,
  - zbiorniki retencyjne,
  - MOP.
   

 • Zaawansowanie robót drogowych:

- roboty przygotowawcze: 100%,
- roboty ziemne: 100%,
- odwodnienie: 98%,
- podbudowy: 100%,
- nawierzchnie: 100%,
- elementy dróg i ulic: 92%,
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu i telematyki oraz ochrony środowiska: 96%,
- ekrany akustyczne: 100%,
- zieleń drogowa oraz prace wykończeniowe: 92%,
- MOP Pilawa roboty drogowe: 98%.

 GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT - BRANŻA DROGOWA

Wykonawca w dniu 18.11.2019 r. poinformował Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania drogi ekspresowej S17 w. Zakręt) – Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) – Garwolin (początek obwodnicy), Część nr 3: na odcinku Kołbiel (koniec obwodnicy) – Garwolin (początek obwodnicy) od ok. km 27+900 do ok. km 40+925 długości ok. 13,015 km wraz z drogami równoległymi i poprzecznymi, obiektami budowlanymi oraz całą infrastrukturą towarzyszącą w zakresie od km ok. 31+215 (granica powiatu otwocko-garwolińskiego) do km ok. 40+915, z wyłączeniem części inwestycji, zgłoszonej wcześniejszymi zawiadomieniami o zakończeniu budowy.

 

PRACE I ROBOTY MOSTOWE

W okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził m.in. następujące prace i roboty w branży mostowej:

Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 99%.

Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 99%.

Zaawansowanie robót wynosi 99%.

Zaawansowanie robót wynosi 99%.

Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 98%.

Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 99%.

Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 99%.

Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 99%.

Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 100%.

Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 98%.

Zaawansowanie robót na obiektach mostowych wynosi 99%. Nieskończone zostały roboty wykończeniowe. Nie uporządkowano również terenu przy obiektach.

 • Przepusty – zaawansowanie robót na wszystkich przepustach wynosi 98%.

Zaawansowanie robót na wszystkich przepustach wynosi 98%.

 • Zaawansowanie robót mostowych:
  - roboty przygotowawcze: 100%,
  - fundamenty: 100%,
  - podpory i konstrukcje oporowe: 100%,
  - ustroje nośne: 100%,
  - łożyska: 100%,
  - urządzenia dylatacyjne: 100%,
  - odwodnienie: 99%,
  - izolacje: 100%,
  - wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 100%,
  - roboty przyobiektowe: 98%,
  - roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 99%,
  - próbne obciążenia obiektu: 100%. 

 

PRACE I ROBOTY BRANŻOWE:

W okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził następujące roboty branżowe:

 • przepusty pod zjazdami - umocnienie wlotów/wylotów, budowa przepustów w km P14 7+944, 8+530
 • przepusty PEHD – wykonanie przepustu PR24
 • budowa kanału technologicznego oraz budowa i regulacja studni teletechnicznych,
 • budowa kanalizacji deszczowej – montaż wylotów, umocnienie wylotów do rowów melioracyjnych, montaż ścianek czołowych,
 • budowa kanalizacji deszczowej na MOP – uzbrojenie w armaturę studni rozdziału,
 • kolizje elektroenergetyczne – przełączenie kolizji nn 4.1
 • montaż bramownic pod znaki pryzmatyczne E1 oraz E2,
 • montaż znaków pryzmatycznych E1, E2 oraz F8,
 • budowa zasilania elektroenergetycznego – budowa złącz kablowych
 • budowa oświetlenie drogowego – montaż słupów oświetleniowych, szaf oświetleniowych
 • przebudowa drenażu rolniczego – kolizja nr 34,
 • wodociągi – montaż skrzynek do zasuw.

Zaawansowanie robót:

 • Roboty branżowe: 98%,
 • Sączki podłużne: 100%,
 • Przepusty stalowe i PE-HD: 99%,
 • Przebudowa linii elektroenergetycznych NN:  100%,
 • Przebudowa linii elektroenergetycznych SN: 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Elektroenergetycznych NN - Sieć Oświetleniowa: 100%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Wysokiego Ciśnienia DN 500: 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP PLK (WK1): 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP Utrzymanie (WS5): 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP PLK (WS5): 100%,
 • Przebudowa Sieci Wodociągowej: 100%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Średniego Ciśnienia: 100%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Wysokiego Ciśnienia Dn 200: 100%,
 • Przebudowa Rowów Melioracyjnych: 100%,
 • Przebudowa Drenażu: 100%,
 • Przebudowa Kanalizacji Sanitarnej: 100%,
 • Przebudowa Słupa Nr 115 na linii 110kV Pilawa Mińsk Mazowiecki: 100%,
 • Kanalizacja Deszczowa i Urządzenia Oczyszczające: 99%,
 • Zbiorniki Retencyjne i Infiltracyjne: 100%,
 • Oświetlenie drogowe: 95%,
 • Zasilanie elektroenergetyczne: 95%,
 • Budowa Kanalizacji Teletechnicznej: 95%,
 • Budowa wodociągu na MOP: 100%,
 • Budowa Kanalizacji Sanitarnej MOP: 100%,
 • Budowa Kanalizacji Deszczowej MOP: 100%,
 • Oświetlenie MOP: 100%,
 • Zasilanie Elektryczne MOP: 100%.

Wykonawca w okresie sprawozdawczym wykonywał roboty kubaturowe:

 • prace wykończeniowe