Luty 2017

  • przekazano do zatwierdzenia „Koncepcję Systemu Zarządzania Ruchem”, „Dokumentację Hydrogeologiczną”, „Projekt Stałej Organizacji Ruchu”, „Plan Działań Ratowniczych”
  • opracowywano projekt wykonawczy
  • przedstawiono do zatwierdzenia kolejne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.