Luty 2019

Pomimo przerwy zimowej Wykonawca kontynuował prace mostowe oraz branżowe w ograniczonym zakresie.

 

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

 

PRACE I ROBOTY DROGOWE:

W okresie rozliczeniowym Wykonawca nie prowadził robót w branży drogowej.

 • Zaawansowanie robót drogowych:

  - roboty przygotowawcze: 95%,
  - roboty ziemne: 93%,
  - odwodnienie: 10%,
  - podbudowy: 65%,
  - nawierzchnie: 28%,
  - elementy dróg i ulic: 0%,
  - urządzenia bezpieczeństwa ruchu i telematyki oraz ochrony środowiska– 0%,
  - ekrany akustyczne: 0%,
  - zieleń drogowa oraz prace wykończeniowe: 0%,
  - MOP Pilawa roboty drogowe: 11%.

 GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT - BRANŻA DROGOWA

 

PRACE I ROBOTY MOSTOWE

W okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził m.in. następujące prace i roboty w branży mostowej:

nie wykonywano prac na obiekcie.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 55%

betonowanie podwaliny stożka w osi 1 od strony Pilawy.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 97,5%,

montaż murów oporowych wraz z zasypkami - oś 4 oraz zasypki murów oporowych w osi 4 i korpusu w osi 4.
Betonowanie warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową w osi 4 oraz pod oczepy muru oporowego w osi 4.
Montaż odwodnienia na ustroju nośnym oraz w obrębie podpory w osi 4.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 81%,

montaż odwodnienia na ustroju nośnym.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 83%,

prace zbrojarskie i ciesielskie przy wykonywaniu wieńców na konstrukcjach stalowych.
Zasypki murów oporowych w osi B, C, E, ściany fundamentowej w osi B, C, E.
Montaż murów oporowych w osi B, C, E.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 76%,

montaż desek gzymsowych murów oporowych w osi 1.
Montaż odwodnienia na ustroju nośnym.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 87%,

montaż dylatacji i betonowanie wnęk dylatacyjnych.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 84%,

montaż krawężników na ustroju nośnym.
Zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym.
Montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 77%,

odbiór WINB.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 98%,

prace zbrojarskie i ciesielskie przy wykonywaniu wieńców na konstrukcjach stalowych
Zasypki murów oporowych w osi A, B, C, E, ściany fundamentowej w osi A, B, C, E.
Montaż murów oporowych w osi A, B, C, E.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 84,5%.

 

Wykonywano roboty na przepustach:

 • PE-26a: układano papę na płycie zespalającej oraz wykonano beton ochronny izolacji, wykonywano płyty przejściowe,
 • PE-28c: układano papę na płycie zespalającej i płycie przejściowej, wykonano beton ochronny izolacji,
 • PE-47a: układano papę na płycie zespalającej i płycie przejściowej, wykonano beton ochronny izolacji.

 

Zaawansowanie robót na wszystkich przepustach wynosi 92%.

 

Zaawansowanie robót mostowych:

- roboty przygotowawcze: 98%,
- fundamenty: 98%,
- podpory i konstrukcje oporowe: 94%,
- ustroje nośne: 98%,
- łożyska: 100%,
- urządzenia dylatacyjne: 100%,
- odwodnienie: 59%,
- izolacje: 60%,
- wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 32%,
- roboty przyobiektowe: 52%,
- roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 20%,
- próbne obciążenia obiektu: 20%.

 

PRACE I ROBOTY BRANŻOWE:

W okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził następujące roboty branżowe:

 • budowa kanalizacji deszczowej – obiekt WD12,
 • budowa kanału technologicznego na obwodnicy Garwolina,
 • budowa wodociągu – MOP Pilawa – zasypka montaż zbiornika przeciwpożarowego,
 • budowa kanalizacji deszczowej na MOP – zasypka zbiornika na substancje niebezpieczne.

Roboty kubaturowe nie były wykonywane.

 

Zaawansowanie robót:

 • Roboty branżowe: 62%,
 • Sączki podłużne: 11%,
 • Przepusty stalowe i PE-HD: 68%,
 • Przebudowa linii elektroenergetycznych NN:  98%,
 • Przebudowa linii elektroenergetycznych SN: 95%,
 • Przebudowa Urządzeń Elektroenergetycznych NN - Sieć Oświetleniowa: 7%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Wysokiego Ciśnienia DN 500: 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP PLK (WK1): 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP Utrzymanie (WS5): 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP PLK (WS5): 100%,
 • Przebudowa Sieci Wodociągowej: 70%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Średniego Ciśnienia: 100%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Wysokiego Ciśnienia Dn 200: 100%,
 • Przebudowa Rowów Melioracyjnych: 10%,
 • Przebudowa Drenażu: 78%,
 • Przebudowa Kanalizacji Sanitarnej: 100%,
 • Przebudowa Słupa Nr 115 na linii 110kV Pilawa Mińsk Mazowiecki: 100%,
 • Kanalizacja Deszczowa i Urządzenia Oczyszczające: 75%,
 • Zbiorniki Retencyjne i Infiltracyjne: 33%,
 • Oświetlenie drogowe: 9%,
 • Zasilanie elektroenergetyczne: 45%,
 • Budowa Kanalizacji Teletechnicznej: 48%,
 • Budowa wodociągu na MOP: 44%,
 • Budowa Kanalizacji Sanitarnej MOP: 31%,
 • Budowa Kanalizacji Deszczowej MOP: 70%,
 • Oświetlenie MOP: 3,6%,
 • Zasilanie Elektryczne MOP: 45%.