Maj 2019

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

 

PRACE I ROBOTY DROGOWE:

W okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził m.in. następujące prace i roboty w branży drogowej:

 • odhumusowanie:
  - trasa główna S17 jezdnia lewa w km 37+900-38+000 w ilości 6000m2,
 • rozbiórka nawierzchni i podbudowy jezdni istniejącej drogi DK17 w km 38+000-38+100 oraz elementów dróg i ulic;
 • wykonanie nasypów:
  - trasa główna S17 pasa rozdziału w ilości 4000m3,
  - drogi poprzeczne: DG131018W w km 0+000-0+560, DP 1312W w km 0+200-0+280, 0+550-0+1+033, DW805 km 0+350 - 0+650, 0+700 - 0+900 w ilości 3000m3,
  - drogi boczne: L16 km 1+950-2+470, P15 km 0+000-0+304 w ilości 1000m3,
  - MOP w ilości 500m3,
 • wykonanie wykopu na trasie głownej S17 jezdnia lewa i prawa w km S17 km 35+800 – 35+900 w ilości 3500m3,
 • stabilizacje podłoża:
  - drogi poprzeczne: DP1312W w km 0+345-0+600 w ilości 3060m2,
  - MOP parkingi, drogi manewrowe, łącznice i rondo w ilości 25500m2,
 • warstwa mrozoochronna:
  - trasa główna S17 jezdnia prawa w km 35+900-36+080, 38+100-38+180 oraz jezdnia lewa w km 35+700-36+080, 38+100-38+200 w ilości 10 500m2,
  - drogi boczne: L26 w km 0+300-2+140 w ilości 14550m2,
 • warstwa technologiczna:
  - trasa główna S17 jezdnia lewa w km S17 km 35+700-35+36+080, 38+100-38+560 oraz jezdnia prawa  38+100-38+180 w ilości 11050m2,
 • warstwa podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C8/10:
  - trasa główna S17 jezdnia lewa w km 35+500-36+100, 36+600-38+300, 38+250-38+650, 38+900-39+760, jezdnia prawa w km 29+600-29+850, 30+500-30+700, 38+000-39+150, 39+300-39+550, 40+500-40+904 w ilości 43200m2,
 • warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywem:
  - drogi boczne: L17 w km 0+000-0+300, L26 w km 0+850-2+140 w ilości 11200m2,
  - Łącznica nr 3 i 4 na Węźle Lipówki w ilości 3200m2,
 • warstwa nawierzchni z betonu cementowego C35/45:
  - trasa główna S17 jezdnia prawa w km 29+500-31+000, 37+450-40+900 oraz jezdnia lewa w km 29+500-30+700 w ilości 61 500m2,
 • warstwa ścieralna z AC11S:
  - drogi poprzeczne: DP1314W km 0+400-0+900 w ilości 4250m2,
  - drogi boczne: L22 w km 0+000-0+250 w ilości 2000m2,
 • warstwa wyrównawcza AC8W:
  - trasa główna S17 jezdnia lewa w km 36+700-38+000 w ilości 13260m2,
 • roboty brukarskie:
  - trasa główna: S17 km 29+685-30+114 str. P, 29+684-30+053 str. L, 30+204-30+564 str. L, 33+800-34+174 str. L:
  - ściek trójkątny – 1108 mb, 
 • drogi poprzeczne: DP1312W, DP1314W, DW 805:
  - krawężnik kamienny 20x30cm - 351,8 mb,
  - nawierzchnia z kostki kamiennej – 12,1 m2,
  - krawężnik 15x30cm -280mb,
  - obrzeża betonowe - 280mb,
  - opornik - 48mb,
  - chodnik z kostki – 937 m2mb,
 • drogi boczne: L22, L23 - zjazdy:
  - krawężnik 15x30cm - 177mb
  - ściek trójkątny - 37mb,
  - obrzeża betonowe - 102mb,
  - nawierzchnia z kostki betonowej na zjazdach – 135,2 m2mb,
  - opornik - 54mb,
  - chodnik z kostki - 470,1mb,
 • ekrany akustyczne – wykonywanie pali:
  - trasa główna S17 w km 35+700-35+800 str. L, 35+900-36+100 str. L 36+989-37+100 str. L, 37+400-38+100 str. L, 35+800-36+080 str. P, 38+100-38+208 str. L
 • ekrany akustyczne – montaż słupów z betonowaniem głowic:
  - trasa główna S17 w km 33+180-33+300 str. P, 33+400-33+850 str. P,
 • humusowanie skarp:
  - trasa główna S17 w km 27+900-29+600 str. P, 32+000-35+500 str. L, 
  - drogi poprzeczne: DP1312W km  0+350 - 0+600 str. P i L,
 • utwardzanie pobocza:
  - S17 w km 34+000-35+500 str. L i P
  - DP1314W w km 0+000-0+325, 0+400-0+900 str. L i P,
  - L22 w km 0+000-0+415 str. L i P.

 

 • Zaawansowanie robót drogowych:

  - roboty przygotowawcze: 99%,
  - roboty ziemne: 99%,
  - odwodnienie: 10%,
  - podbudowy: 82%,
  - nawierzchnie: 56%,
  - elementy dróg i ulic: 9%,
  - urządzenia bezpieczeństwa ruchu i telematyki oraz ochrony środowiska: 0%,
  - ekrany akustyczne: 17%,
  - zieleń drogowa oraz prace wykończeniowe: 9%,
  - MOP Pilawa roboty drogowe: 21%.

 GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT - BRANŻA DROGOWA

 

PRACE I ROBOTY MOSTOWE

W okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził m.in. następujące prace i roboty w branży mostowej:

zbrojenie szalowanie i betonowanie wieńców konstrukcji stalowej.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 85%.

układanie papy na tzw. martwych polach ustroju nośnego na sekcjach 1, 10, 2 i 9.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 97,5%.

wykonywanie umocnień stożków w osi 1.
Układanie papy termozgrzewalnej w obrębie jezdni na ustroju nośnym oraz układanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 87%.

betonowanie warstwy wyrównawczej pod kapy chodnikowe w osi 4, montaż krawężników w osi 4, montaż desek gzymsowych kap chodnikowych w osi 4.
Układanie papy termozgrzewalnej w obrębie jezdni na ustroju nośnym oraz układanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego.
Wykonywanie umocnień stożków w osi 4.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 87%.

prace ciesielskie przy wykonywaniu wieńców na konstrukcjach stalowych + betonowanie etapu 3 wieńców konstrukcji stalowej w przęśle A-B, C-D, D-E od strony Warszawy i Lublina.
Zasypki murów oporowych w osi A, B, C, D, E oraz konstrukcji stalowej w A, B, C, D, E.
Montaż murów oporowych w osi A, B, C, D, E. Montaż parasola ochronnego na obiekcie.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 83%.

prace brukarskie na stożkach w osi 1 i 4. Układanie przeciwspadków z asfaltu lanego na obiekcie.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 89%.

wykonywanie nawierzchni z żywicy epoksydowej. Układanie chodnika w obrębie podpory P1 w osi 1 i 3.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 91%.

zbrojenie, szalowanie i betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach w osi 1 i 4.
Montaż desek gzymsowych na skrzydłach w osi 1 i 4, układanie krawężników na skrzydłach w osi 4.
Izolacja cienka płyt przejściowych w osi 1 i 4 oraz izolacja gruba ścianki zaplecznej w osi 1 i 4.
Zbrojenie, szalowanie i betonowanie oczepów murów oporowych w osi 1 i 4.
Montaż desek gzymsowych na murach oporowych w osi 1 i 4.
Montaż barier energochłonnych na ustroju nośnym.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 87%.

prace brukarskie na stożkach obiektu.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 98,5%.

zasypki murów oporowych w osi A, B, C, D, E oraz konstrukcji stalowej w A, B, C, D, E.
Montaż murów oporowych w osi A, B, C, D, E. Montaż parasola ochronnego na obiekcie.
Betonowanie warstwy wyrównawczej pod oczepy murów oporowych w osi A i E.
Betonowanie oczepów murów oporowych w osi A – etap 1.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 87%.

Zaawansowanie robót na obiektach wynosi 89,5%.

Wykonawca w dniu 06.05.2019 r. poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Garwolinie oraz Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania wiaduktu drogowego WD-14 zlokalizowanego nad drogą ekspresową S17 (km 35+691,34 o klasie technicznej G, kategorii obiektu budowlanego XXVIII, wraz z najazdami w ciągu drogi powiatowej 1314W w km 0+000 do 0+910,28 i przepustem drogowym PE-35b (km 0+545 DP 1314W) oraz drogą obsługującą L22 w km 0+000 do 0+430.

 Wykonawca w dniu 06.05.2019 r. poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Garwolinie oraz Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania kładki dla pieszych KP-3 zlokalizowanej nad drogą ekspresową S17 w km 35+857,34 (kategoria obiektu budowlanego XXVIII).

Wykonywano roboty na przepustach:

 • PE-33a: zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyty zespalającej przepustu, izolacja gruba płyty zespalającej, wykonywanie płyt przejściowych.

 

Zaawansowanie robót na wszystkich przepustach wynosi 95%.

 

Zaawansowanie robót mostowych:

- roboty przygotowawcze: 99%,
- fundamenty: 99%,
- podpory i konstrukcje oporowe: 96%,
- ustroje nośne: 99%,
- łożyska: 100%,
- urządzenia dylatacyjne: 100%,
- odwodnienie: 60%,
- izolacje: 70%,
- wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 40%,
- roboty przyobiektowe: 60%,
- roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 30%,
- próbne obciążenia obiektu: 30%. 

 

PRACE I ROBOTY BRANŻOWE:

W okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził następujące roboty branżowe:

 • budowa drenażu podłużnego – przykanaliki w km 37+618, 38+055,
 • budowa drenażu podłużnego – drenaż typu pac drain w km 32+531 – 35+588,
 • budowa kanału technologicznego na obwodnicy Garwolina, na obiekcie WS5, km 32+500,
 • budowa przepustów pod zjazdami – droga L20,
 • budowa kanalizacji deszczowej – węzeł Lipówki, km 35+800-35+900,
 • budowa zbiorników retencyjnych – roboty umocnieniowe: ZB14, ZB15,
 • budowa kanalizacji deszczowej na MOP,
 • przebudowa kolizji wodociągowej nr 9,
 • budowa oświetlenie drogowego – 29+700-30+100, 35+700-35+900,
 • przebudowa kolizji oświetleniowej - kolizja nr 1,
 • budowa oświetlenia drogowego na MOP.

Roboty kubaturowe nie były wykonywane.

Zaawansowanie robót:

 • Roboty branżowe: 66%,
 • Sączki podłużne: 18%,
 • Przepusty stalowe i PE-HD: 79%,
 • Przebudowa linii elektroenergetycznych NN:  98%,
 • Przebudowa linii elektroenergetycznych SN: 95%,
 • Przebudowa Urządzeń Elektroenergetycznych NN - Sieć Oświetleniowa: 35%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Wysokiego Ciśnienia DN 500: 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP PLK (WK1): 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP Utrzymanie (WS5): 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP PLK (WS5): 100%,
 • Przebudowa Sieci Wodociągowej: 70%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Średniego Ciśnienia: 100%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Wysokiego Ciśnienia Dn 200: 100%,
 • Przebudowa Rowów Melioracyjnych: 10%,
 • Przebudowa Drenażu: 80%,
 • Przebudowa Kanalizacji Sanitarnej: 100%,
 • Przebudowa Słupa Nr 115 na linii 110kV Pilawa Mińsk Mazowiecki: 100%,
 • Kanalizacja Deszczowa i Urządzenia Oczyszczające: 82,7%,
 • Zbiorniki Retencyjne i Infiltracyjne: 58%,
 • Oświetlenie drogowe: 12%,
 • Zasilanie elektroenergetyczne: 47%,
 • Budowa Kanalizacji Teletechnicznej: 57%,
 • Budowa wodociągu na MOP: 44%,
 • Budowa Kanalizacji Sanitarnej MOP: 40%,
 • Budowa Kanalizacji Deszczowej MOP: 77%,
 • Oświetlenie MOP: 40%,
 • Zasilanie Elektryczne MOP: 77%.