Marzec 2018

 • Zdjęto warstwę humusu na trasie głównej S17 jezdni prawej w km: 31+225 - 32+250 oraz 38+110 - 38+250 w ilości 8 200 m³
 • Zdjęto warstwę humusu na odcinkach dróg bocznych:
  - droga obsługująca L16 w km: 0+000 - 0+550 w ilości 1 480 m³
 • Zdjęto warstwę humusu na odcinkach dróg poprzecznych:
  - DG131018W w km: 0+300 - 0+560 w ilości 500 m³
 • Wykonano wymianę gruntu na odcinku trasy głównej S17 w km 31+000 - 31+180 w ilości 1 700 m³
 • Rozpoczęto wymianę gruntu na P14 w kmL 3+210 - 3+280

Roboty mostowe

 • WS-5:
  - oś 2: zabetonowano słupy S2 sekcja 1 oraz oczepy górne sekcja 8, 9, 10, zadeskowano oczepy górne sekcja 3, 4, 5, 7
  - oś 2: zabetonowano oczepy fundamentu sekcja 1, 2, 3, 4, 6, 8, zabetonowano korpusy przyczółka sekcja 1, 3, 6, 7, 8
 • WD-12:
  - zabetonowano ciosy podłożyskowe
  - wykonano zasypki fundamentów
  - rozpoczęto montaż rusztowań podparcia ustroju nośnego
 • WD-13:
  - zabetonowano ścianki zapleczne w osi 1 i 4
  - rozdeskowano ustrój nośny
 • WEG-1:
  - oś D zabetonowano korpus D1 oraz D2
  - wykonano zasypkę fundamentu w osi C
  - zamontowano rurę ø 1200 - rów kryty między osiami Bi C
  - zamontowano i zabetonowane deski gzymsowe osi A i B
 • WD-14;
  - zamontowano zbrojenie ustroju nośnego
 • KP-3:
  - podpory P3, P4, P5, S2, grupowa 3 jezdnia prawa: zabetonowano słupy
 • WD-15:
  - zabetonowano korpus P1 oraz słup północny podpory P2
  - zabetonowano ciosy podłożyskowe
 • WK-1;
  - zabetonowano korpus P5 tor 1 oraz oczep P3 tor 2
  - zabetonowano ciosy podłożyskowe
  - rozpoczęto wykonywanie zasypek podpór P1 i P5
  - rozpoczęto montaż podparcia ustroju nośnego
 • WEG-2
  - zabetonowano korpus oś D2 i D1 południe
  - zamontowano konstrukcję SuperCor w osi DE
  - zamontowano i zabetonowano deski gzymsowe w osi Ai B
 • Wykonano roboty na przepustach
  - PE-25 - wykonano wykop, fundament, montaż prefabrykatów oraz zespolenie na 25mb przepustu
  - PE-27 j. prawa - wykonano wykop, beton niekonstrukcyjny oraz fundamenty
  - PE-27a - wykonano wykop, beton niekonstrukcyjny oraz fundamenty
  - PE-35a - zabetonowano płyty przejściowe
  - PE-36 j. prawa - zabetonowano płyty przejściowe

Roboty branżowe

 • Przebudowa kolizji elektroenergetycznych NN1
 • Przebudowa melioracji szczegółowych - drenaż rolniczy - kolizja nr 6, 7 i 34
 • Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia - kolizja nr 4
 • Przebudowa sieci wodociągowej - kolizja nr 6
 • Budowa kanalizacji deszczowej
 • Budowa kanału technologicznego