Marzec 2019

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

 

PRACE I ROBOTY DROGOWE:

W okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził m.in. następujące prace i roboty w branży drogowej:

 • odhumusowanie:
  - dróg bocznych: L21 w km 0+000-0+443 w ilości 1400m2,
  - skarp i pobocza DK17 w km 37+000 – 37+500 SL, S17 w km 39+300 – 39+500 w ilości 3400m2,
 • rozbiórka nawierzchni jezdni DK17 w km 29+650-29+750, 30+450-30+700, 39+350-39+400, istniejącej drogi DP1314W km 0+000 - 0+100 SL w ilości 3600m2 oraz elementów dróg i ulic,
 • wzmocnienie gruntu za pomocą materacy geosyntetycznych:
  - trasy głównej S17 SL w km 38+460 - 38+560, 38+100 - 38+200 oraz L3 km 0+000 - 0+195 w ilości 7200m2,
  - dróg poprzecznych: DW805 w km 0+700 - 0+720w ilości 927,82m2,
 • wykonanie nasypu na odcinkach:
  - trasy głównej S17 jezdni prawej i lewej w km 29+650-30+700, 40+500 - 40+700 na przejeździe awaryjnym w km 31+375-31+465 w ilości 10 200m3,
  - dróg poprzecznych: DP1314W w km 0+100-0+300, 0+400-0+600, DW805 km 0+350 - 0+650, 0+700 - 0+900 oraz PP1 w ilości 4000m3,
 • wykonanie wykopu na odcinkach:
  - trasy głównej S17 jezdni lewej i prawej w km S17 km 39+300 - 39+400oraz 35+600-35+800 jezdni lewej w ilości 3000m3,
 • stabilizacja podłoża na odcinkach:
  - trasy głównej S17 jezdni lewej w km 33+300-33+500 oraz jezdni prawej i lewej w km 40+700 - 40+915 w ilości 9400m2,
  - dróg poprzecznych: DP1314W km 0+100 - 0+325, 0+400 - 0+600 w ilości 5950m2,
  - MOP parkingi - 2500m2,
 • stabilizacja GWN na odcinkach:
  - trasy głównej S17 jezdni lewej w km 31+100-31+210, 32+280-32+310 w ilości 2100m2,
 • warstwa mrozoochronna na odcinkach:
 • - trasy głównej S17 jezdni prawej w km 38+200-38+560, 39+750-0+017 oraz jezdni lewej
  w km 33+300-33+490, 38+330-38+560 w ilości 13 770m2,
  - dróg poprzecznych: DP1314W km0+000 - 0+325,0+400 - 0+900 w ilości 8400m2,
  - JZR w km 1+200-1+590 oraz L3 km 0+000-0+195 w ilości 6140m2,
 • warstwa technologiczna na odcinkach:
  - trasy głównej S17 jezdni lewej w km S17 km 30+700-33+300, 33+300-33+500 w ilości 9600m2,
 • warstwa podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C8/10 na odcinku trasy głównej S17 jezdni lewej w km 31+100-31+210, 32+280-32+310 w ilości 1650m2,
 • warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywem:
  - dróg poprzecznych: DP1314W km 0+000 - 0+325,0+400 - 0+900 w ilości 2900m2,
  - JZR km 1+130-1+590 w ilości 3000m2,
 • warstwa nawierzchni z betonu cementowego C35/45:
  - trasy głównej S17 jezdni prawej w km 27+900 -29+500 w ilości 15 000m2,
 • warstwa podbudowy bitumicznej z AC22P:
  - dróg bocznych: P14 km 9+400-9+950 w ilości 2835m2,
 • - JZR w km 1+130-1+590 w ilości 2890m2,
 • warstwa wiążąca z AC16W:
  - dróg bocznych: P14 km 9+400-9+950, L23 km 1+450-2+000 w ilości 6150m2,
  - JZR w km 1+130-1+590 w ilości 2810m2,
 • roboty brukarskie:
  - dróg poprzecznych: DP1314W w km0+000 - 0+325,0+400 - 0+900 (krawężnik 15x30 cm – 500mb, ściek trójkątny – 72mb).

 

 • Zaawansowanie robót drogowych:

  - roboty przygotowawcze: 98%,
  - roboty ziemne: 98%,
  - odwodnienie: 10%,
  - podbudowy: 69%,
  - nawierzchnie: 35%,
  - elementy dróg i ulic: 3%,
  - urządzenia bezpieczeństwa ruchu i telematyki oraz ochrony środowiska  – 0%,
  - ekrany akustyczne: 0%,
  - zieleń drogowa oraz prace wykończeniowe: 0%,
  - MOP Pilawa roboty drogowe: 12%.

 GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT - BRANŻA DROGOWA

 

PRACE I ROBOTY MOSTOWE

W okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził m.in. następujące prace i roboty w branży mostowej:

zasypka obiektu oraz przygotowywanie zasypki pod parasol ochronny.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 65%.

nie wykonywano robót na obiekcie.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 97,5%.

zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyty przejściowej.
Zbrojenie oczepów murów oporowych w osi 4.
Montaż desek gzymsowych na oczepie muru oporowego w osi 4.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 83%.

nie wykonywano robót na obiekcie.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 83%.

prace ciesielskie przy wykonywaniu wieńców na konstrukcjach stalowych oraz betonowanie etapowe wieńców konstrukcji stalowej.
Zasypki murów oporowych w osi A, B, C, E, ściany fundamentowej w osi A, B, C, E. 
Montaż desek gzymsowych ścian fundamentowych w osi D i betonowanie oczepów ściany fundamentowej w osi D.
Montaż murów oporowych w osi A, B, C, E.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 79%.

montaż desek gzymsowych na skrzydłach w osi 1 i 5.
Montaż krawężników na skrzydłach w osi 1 i 5.
Zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach w osi 1 i 5.
Betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach w osi 1 i 5.
Betonowanie oporników skarpowych w osi 1 i 5.
Montaż schodów skarpowych w osi 1 i 5.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 89%.

nie wykonywano prac na obiekcie. 
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 84%.

montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym.
Betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym.
Zasypka korpusu w osi 1 i 4 oraz zasypka murów oporowych w osi 1 i 4 oraz montaż murów oporowych w osi 1 i 4.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 79%.

nie wykonywano prac na obiekcie.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 98%.

prace ciesielskie przy wykonywaniu wieńców na konstrukcjach stalowych.
Betonowanie etapowe wieńców konstrukcji stalowej.
Zasypki murów oporowych w osi A, B, C, E, ściany fundamentowej w osi A, B, C, E.
Montaż murów oporowych w osi A, B, C, E.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 85%.

Zaawansowanie robót na obiektach wynosi 89,5%.

Wykonywano roboty na przepustach:

 • PE-28a: 
  wykop pod przepust.
  Betonowanie ławy fundamentowej pod korpus przepustu.
  Montaż elementów prefabrykowanych korpusu przepustu.
  Betonowanie elementów wlotu i wylotu, płyty zespalającej i płyt przejściowych. Izolacja przepustu oraz zasypka przepustu.

 

Zaawansowanie robót na wszystkich przepustach wynosi 93%.

 

Zaawansowanie robót mostowych:

- roboty przygotowawcze: 99%,
- fundamenty: 98%,
- podpory i konstrukcje oporowe: 95%,
- ustroje nośne: 98%,
- łożyska: 100%,
- urządzenia dylatacyjne: 100%,
- odwodnienie: 59%,
- izolacje: 60%,
- wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 32%,
- roboty przyobiektowe: 54%,
- roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 20%,
- próbne obciążenia obiektu: 20%. 

 

PRACE I ROBOTY BRANŻOWE:

W okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził następujące roboty branżowe:

 • budowa drenażu podłużnego – przykanaliki w km 37+069, 37+351,
 • budowa kanału technologicznego na obwodnicy Garwolina,
 • budowa przepustów pod zjazdami – L16 1+026, 1+081, 1+166, 1+284, 1+341, 1+439,
  PP1 29+850L,
 • budowa przepustów stalowych – przepust P1 – dokończenie,
 • budowa kanalizacji deszczowej – km 29+900 – 30+100, 37+400 – 37+600,
 • budowa kanału technologicznego – km 36+800, 36+970,
 • budowa zbiorników retencyjnych – roboty ziemne: ZB10, ZB11, ZB14,
  roboty umocnieniowe: ZB12, roboty wykończeniowe: ZB3, ZB4, ZB5, ZB6, ZB8, ZB9.

Roboty kubaturowe nie były wykonywane.

Zaawansowanie robót:

 • Roboty branżowe: 64%,
 • Sączki podłużne: 11%,
 • Przepusty stalowe i PE-HD: 73%,
 • Przebudowa linii elektroenergetycznych NN:  98%,
 • Przebudowa linii elektroenergetycznych SN: 95%,
 • Przebudowa Urządzeń Elektroenergetycznych NN - Sieć Oświetleniowa: 7%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Wysokiego Ciśnienia DN 500: 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP PLK (WK1): 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP Utrzymanie (WS5): 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP PLK (WS5): 100%,
 • Przebudowa Sieci Wodociągowej: 70%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Średniego Ciśnienia: 100%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Wysokiego Ciśnienia Dn 200: 100%,
 • Przebudowa Rowów Melioracyjnych: 10%,
 • Przebudowa Drenażu: 78%,
 • Przebudowa Kanalizacji Sanitarnej: 100%,
 • Przebudowa Słupa Nr 115 na linii 110kV Pilawa Mińsk Mazowiecki: 100%,
 • Kanalizacja Deszczowa i Urządzenia Oczyszczające: 78%,
 • Zbiorniki Retencyjne i Infiltracyjne: 37%,
 • Oświetlenie drogowe: 9%,
 • Zasilanie elektroenergetyczne: 45%,
 • Budowa Kanalizacji Teletechnicznej: 49%,
 • Budowa wodociągu na MOP: 44%,
 • Budowa Kanalizacji Sanitarnej MOP: 31%,
 • Budowa Kanalizacji Deszczowej MOP: 70%,
 • Oświetlenie MOP: 3,6%,
 • Zasilanie Elektryczne MOP: 45%.