Opis projektu

PLAN ORIENTACYJNY:

Nazwa kontraktu:
Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) - Garwolin

Odcinek:

 Kołbiel (koniec obwodnicy) – Garwolin (początek obwodnicy) od ok. km 27+900 do ok.  km 40+915 dług. ok. 13,015 km

Planowana inwestycja polega na rozbudowie drogi krajowej nr 17 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od obwodnicy Kołbieli do początku istniejącej już obwodnicy Garwolina.

Docelowym zadaniem inwestycyjnym jest dostosowanie drogi nr17 do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej o ograniczonej dostępności. Wiąże się to z dobudowaniem drugiej jezdni do już istniejącej lub wytyczeniem dwujezdniowej drogi po nowym śladzie, a także z zapewnieniem włączeń do ruchu w węzłach i połączeń dla ruchu lokalnego między węzłami, prowadzenia ruchu autobusowego i bezkolizyjnego ruchu pieszego, wybudowaniem miejsc obsługi podróżnych oraz urządzeń służących ochronie środowiska i zdrowia ludzi (np. ekranów akustycznych, kładek dla pieszych, przejść dla zwierząt).

 

Zakres inwestycji obejmuje:

 

Wykonanie dokumentacji projektowej:

 • Projekt Budowlany i Wykonawczy
 • opracowania formalno-prawne i projekty podziału nieruchomości,
 • Projekt Stałej i Czasowej Organizacji Ruchu
   

Roboty przygotowawcze:

 • odtworzenie trasy
 • rozbiórkę elementów dróg i ulic, w miejscach gdzie jest to niezbędne
 • wycinkę drzew i krzewów
   

Roboty drogowe w zakresie:

 • budowy dwujezdniowej drogi ekspresowej,
 • budowy i przebudowy dróg lokalnych i dojazdowych obsługujących przyległe tereny
 • budowy węzłów i przejazdów drogowych jako powiązanie z istniejącym układem drogowym
 • budowy miejsc obsługi podróżnych wraz z niezbędną infrastrukturą
   

Budowę obiektów inżynierskich:

 • przejść dla zwierząt dużych, średnich i małych
 • wiaduktów
 • mostów
 • przepustów
   

Roboty branżowe w zakresie urządzeń towarzyszących drodze:

 • budowę oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem
 • budowę systemu odwodnienia dróg
 • budowę kanału technologicznego:

-linii energetycznych,

-linii teletechnicznych,

-sieci wodociągowej,

-sieci gazowej

Wykonanie urządzeń ochrony środowiska

 • ekrany akustyczne,
 • ekrany przeciwolśnieniowe,
 • zagospodarowanie zielenią – nasadzenia.

 

Odcinek: od km 27+900 do km 40+915

 • data podpisania umowy na realizację w trybie projektuj i buduj: 27.01.2016 r.
 • wartość: 289 972 500,00 PLN.