Październik 2017

Roboty drogowe

 • Wykonano wycinkę drzew i krzewów na odcinku S17 w km 27+900 - 40+915
 • Zdjęto warstwę humusu na odcinkach trasy głównej w km 34+275 - 34+685 P; 34+985 - 35+285 P; 35+965 - 36+240P; 36+300-36+550P; o łącznej ilości 11 230 m³
 • Zdjęto warstwę humusu na odcinkach dróg bocznych:
  - droga obsługująco-autobusowa P14 w km: 7+950 - 8+050;
  - droga obsługująca P17 w km: 0+090 - 0+350
  o łącznej ilości 1 470 m³
 • Wykonano rozbiórkę budynków mieszkalnych w ilości 2 886,3 m³ oraz rozbiórkę budynków gospodarczych w ilości 2 941,25 m³
 • Wykonano wykop na odcinkach trasy głównej S17 w km 27+900 -28+450 P; 34+250 - 34+600 P; 34+900 - 35+425 P; 36+000 - 36+250 P; 36+300 - 36+400 P; w ilości 47 550 m³ 
  oraz na drogach bocznych:
  - obsługująco-autobusowa P14
  - obsługująca P17
  o łącznej ilości 2 925 m³
 • Wykonano nasyp na odcinkach trasy głównej S17 w km 28+450 -30+525 P; w ilości 17 650 m³ 
  oraz na drogach bocznych w kilometrażach:
  - obsługująco-autobusowa P14 w km: 1+850 - 2+200; 6+350 - 7+350;
  - obsługująca P17 w km: 0+780 - 1+410; 1+650 - 2+800
  o łącznej ilości 14 750 m³
 • Wykonano wzmocnienie podłoża spoiwem na grubość 25 cm na odcinkach trasy głównej S17 od km 27+900 - 28+450 P w ilości 9 170 m²
  oraz na drogach bocznych:
  - obsługująco-autobusowa P14 w km 6+350 - 6+650 w ilości 2 955 m²
  - obsługująca P17 w ilości 4 620 m²
 • Wykonano warstwę mrozoochronną na odcinkach drogi obsługująco-autobusowej P14 w km: 1+150 - 1+800; 6+360 - 6+645
 • Wykonano warstwę podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 grubości 20 cm na odcinkach drogi obsługująco-autobusowe: 0+875 - 1+080; 1+150 - 1+775

Roboty mostowe

 • PPI - (przejście podziemne dla pieszych) - rozpoczęto prace od wymiany gruntu oraz wykonania fundamentu kruszywowego
 • WS-5:
  - wykonano próbne obciążenia pali CFA, oś 2: zabetonowano oczepy pali oraz słupy S1,
  - rozpoczęto wykonywanie słupów S2
  - trwa zbrojenie i betonowanie oczepów osi 1
 • WD-13 - wykonano izolację cienką fundamentów oraz zasypki
 • WEG-1 - wykonano wykopy i beton niekonstrukcyjny w osi A
  - rozpoczęto wykopy w osi B i C
 • WD-14 - na podporach 1, 2, 3, 4 i 5 wykonano kolumny DSM, wykopy oraz beton niekonstrukcyjny
  - na 1 podporze zabetonowano fundament
 • WD-15 - wykonano próbne obciążenia pali wbijanych
  - wykonano wykopy i beton niekonstrukcyjny na podporach 1, 2, 3 i 4
 • WK-1 - wykonano pale CFA na podporach 1, 2, 3, 4 i 5
 • Wykonano roboty na przepustach PE-24, PE-24b, PE-26b, PE-27b, PE-28b, PE-30b, PE-33b, PE-36b, PE-42, PE-42b, PE-47, PE-47b związane z wykonaniem wlotów i wylotów,, montażem prefabrykatów, wykonaniem izolacji cienkiej, zasypek i płyt przejściowych

Roboty branżowe

 • Budowa przepustów PE-HD PR-25 i PR-38
 • Budowa drenażu podłużnego - przykanalik w km S17 28+500
 • Przebudowa kolizji elektroenergetycznych NN1, NN3, SN3
 • Przebudowa kolizji telekomunikacyjnych nr 4 i 5
 • Przebudowa kolizji telekomunikacyjnych PKP PLK przy obiekcie WS-5
 • Przebudowa melioracji szczegółowych - drenaż rolniczy - kolizja nr 12 w km S17 30+700 - 31+240, kolizja nr 13 w km S17 31+250 - 31+400, kolizja nr 25 32+790 - 33+415
 • Budowa zbiorników retencyjnych i infiltracyjnych - prace na zbiorniku ZB03-1 (wykop) oraz ZB03-2 (wykop oraz wymiana gruntu)
 • Zrealizowano przebudowę słupa nr 115 na linii 110 kV pilawa mińsk Mazowiecki