Październik 2018

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

 

PRACE I ROBOTY DROGOWE:

Wykonawca prowadził m.in. następujące prace i roboty w branży drogowej:

 • zdjęcie warstwy humusu na odcinkach:
  - trasy głównej S17 jezdni lewej w km 31+200-32+000 w ilości 1500m3,
  - dróg bocznych: P17 w km 1+500-1+600 w ilości 700m3,
 • rozbiórka istniejącej nawierzchni i podbudowy DK17 w km 30+650-30+730, 40+700-40+900 w ilości 3400m2,
 • rozbiórkę elementów dróg i ulic,
 • wzmocnienie gruntu za pomocą materacy geosyntetycznych:
  - trasy głównej S17 jezdni prawej i lewej w km 34+730-34+875, 38+240-38+560 oraz JZR w km 1+250-1+592 w ilości 7700m2,
  - dróg poprzecznych: DW805 w km 0+700-0+800 w ilości 1700m2;
  - dróg bocznych: L20 w km 0+970-1+095 w ilości 770m2;
 • nasyp na odcinkach:
  - trasy głównej S17 jezdni prawej w km 29+600-30+110, 30+200-30+600 oraz jezdni lewej w km 29+800-30+110, 30+200-30+600, 33+300-34+200, 38+240-39+200, 39+500-39+700 w ilości 43 030m3,
  - dróg poprzecznych: DP1312W w km 0+320-0+560, DG131018W w 0+200-0+290, 0+345-0+600, DP1314W w km 0+100-0+300, 0+400-0+500, DW805 w km 0+400-0+500, 0+592-0+850 w ilości 21 100m3,
  - dróg bocznych: P14 w km 2+000-2+280, 2+340-2+600, P15 w km 0+100-0+323, L16 w km 1+950-2+480, 2+280-2+410 w ilości 24 900m3,
  - łącznicy L3 w km 0+140-0+223, L4 w km 0+085-0+195 w ilości 1000m3,
  - MOP w ilości 1500m3,
 • wykop na odcinkach:
  - trasy głównej S17 jezdni lewej i prawej w km 35+500-36+600, 39+400-40+915 w ilości 9000m3,
  - dróg poprzecznych: WD805 w km 0+400-0+500, 0+592-0+850 w ilości 60m3,
  - dróg bocznych: L22 w km 0+000+0+415, P14 km 2+000-2+650 w ilości 650m3,
 • stabilizacja podłoża na odcinkach:
  - trasy głównej S17 jezdni lewej w km 31+700-32+500, 33+490-33+800, 36+160-36+630 oraz jezdni prawej 36+070-36+280 w ilości 15 735m2,
  - dróg bocznych: L17 w km 0+000-0+600, L22 w km 0+000-0+280 w ilości 7920m2,
 • warstwa technologiczna na odcinkach trasy głównej S17 jezdni prawej w km 34+200-34+250, 34+730-34+875 oraz jezdni lewej w km  34+730-34+875, 36+400-36+660 w ilości 7200m2,
 • warstwa podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C8/10 na odcinku trasy głównej S17 jezdni prawej w km 30+650-31+200, 34+200-34+900, 35+500-35+800 oraz jezdni lewej w km 29+300-29+600, 34+250-34+900, 39+750-40+350 w ilości 37090m2,
 • warstwa mrozoochronna na odcinkach:
  - trasy głównej S17 jezdni prawej w km 34+730-34+875 oraz jezdni lewej w km 34+730-34+875, 33+500-33+800, 36+030-36+630 w ilości 15 470m2,
  - dróg bocznych: L22 w km 0+000-0+416 w ilości 3790m2.
 • Zaawansowanie robót drogowych:
  - roboty przygotowawcze: 92%,
  - roboty ziemne: 86%,
  - odwodnienie: 10%,
  - podbudowy: 59%,
  - nawierzchnie: 14%,
  - elementy dróg i ulic: 0%,
  - urządzenia bezpieczeństwa ruchu i telematyki oraz ochrony środowiska– 0%,
  - ekrany akustyczne: 0%,
  - zieleń drogowa oraz prace wykończeniowe: 0%,
  - MOP Pilawa roboty drogowe: 9%.

 GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT - BRANŻA DROGOWA

 

PRACE I ROBOTY MOSTOWE

W okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził m.in. następujące prace i roboty w branży mostowej:

 • WS-5: zasypki korpusu w osi 3, beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe w osi 3, zbrojenie
  i betonowanie płyt przejściowych w osi 1, zbrojenie płyt przejściowych w osi 3, betonowanie płyt przejściowych w osi 3 sekcja 3 i 4,  izolacja gruba na obiekcie, przygotowanie podłoża pod antykorozja korpus oś 3. Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 95%.
 • WD-12: wykop i wymiana gruntu pod mur oporowy oś 1 i 4. Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 70%.
 • WD-13: nie prowadzono prac. Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 68%.
 • WEG-1: nie prowadzono prac. Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 60%.
 • WD-14: montaż murów oporowych oraz wykonywanie zasypek w osi 1 i 5. Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 77%.
 • KP-3: pochylnia j. lewa: nawierzchnia z żywic, demontaż podparcia; ustrój nośny: zbrojenie i betonowanie, montaż desek gzymsowych.  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 75%.
 • WD-15: zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego, sprężenie ustroju nośnego. Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 70%.
 • WK-1: odbiór do eksploatacji tor nr 2, przygotowanie powierzchni do antykorozji, rozbiórka by-pass. Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 98%.
 • WEG-2: wykop i wymiana pod mur oporowy oś A, E i B-C, montaż murów oporowych oraz zasypek w osi A i E. Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 79%.

 

Wykonywano roboty na przepustach:

 • PE-24a: wykop, beton niekonstrukcyjny, zbrojenie i betonowanie fundamentu, montaż prefabrykatów, zbrojenie i betonowanie skrzydeł wlotu i wylotu.
 • PE-26: j. lewa - zbrojenie i betonowanie skrzydeł wylotu, izolacja cienka i gruba, zasypki, zbrojenie i betonowanie zespolenia i płyt przejściowych, izolacja gruba zespolenie, beton ochronny. 
 • PE-26a: wykop, beton niekonstrukcyjny, zbrojenie i betonowanie fundamentu, montaż prefabrykatów.
 • PE-27: j. prawa - zbrojenie i betonowanie zespolenia i płyt przejściowych, izolacja gruba zespolenie, beton ochronny. 
 • PE-27a: izolacja gruba i beton ochronny.
 • PE-28: j. lewa - zbrojenie i betonowanie skrzydeł, izolacja cienka i gruba, zasypki, zbrojenie i betonowanie zespolenia i płyt przejściowych, izolacja gruba zespolenie, beton ochronny. 
 • PE-28c: wykop, beton niekonstrukcyjny, zbrojenie i betonowanie fundamentu, montaż prefabrykatów.
 • PE-30: j. lewa zbrojenie i betonowanie zespolenia i płyt przejściowych, izolacja gruba zespolenie, beton ochronny.
 • PE-35: j. lewa - wykop, beton niekonstrukcyjny, zbrojenie i betonowanie fundamentu, montaż prefabrykatów.
 • PE-35b: izolacja gruba i beton ochronny. 
 • PE-36: j. lewa - zbrojenie i betonowanie zespolenia i płyt przejściowych, izolacja gruba zespolenie, beton ochronny. 
 • PE-36a: wykop, beton niekonstrukcyjny, zbrojenie i betonowanie fundamentu, montaż prefabrykatów.
 • PE-42a: betonowanie płyt przejściowych, izolacja gruba, beton ochronny.
 • PE-47: j. lewa - zbrojenie i betonowanie skrzydeł, izolacja cienka i gruba, zasypki, zbrojenie i betonowanie zespolenia i płyt przejściowych, izolacja gruba zespolenie, beton ochronny. 
 • PE-47a: montaż prefabrykatów, izolacja cienka i gruba, zasypki, zbrojenie i betonowanie skrzydeł. 

Zaawansowanie robót na wszystkich przepustach wynosi 85%.

 • Zaawansowanie robót mostowych:
  - roboty przygotowawcze: 96%,
  - fundamenty: 96%,
  - podpory i konstrukcje oporowe: 90%, 
  - ustroje nośne: 95%,
  - łożyska: 100%,
  - urządzenia dylatacyjne: 70%,
  - odwodnienie: 55%,
  - izolacje: 55%,
  - wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 30%,
  - roboty przyobiektowe: 35%,
  - roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 20%,
  - próbne obciążenia obiektu: 20%.

 

PRACE I ROBOTY BRANŻOWE:

W okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził prace i roboty w branżach: teletechnika, energetyka, wod.-kan., melioracje, gaz:

 • budowa przykanalików drenażu podłużnego – km 34+763, 33+788, 38+395, 38+833, 36+460, 36+260,
 • budowa przepustów stalowych – P-4,
 • budowa przepustu PE-HD – PR-19,
 • przebudowa gazu wysokiego ciśnienia DN500 – kolizja nr 3, 4, 5, 6,  - przełączenie,
 • przebudowa wodociągów – kolizja nr 9 – przełączenie,
 • budowa kanalizacji deszczowej – km 33+375, 35+870–36+060, 
 • budowa zbiorników retencyjnych - ZB03, ZB04, ZB05, ZB06, ZB12, ZB13.

Zrealizowane roboty kubaturowe:

 • roboty murarskie.

Zaawansowanie robót:

 • Zaawansowanie robót branżowych: 55,98%
 • Sączki podłużne: 6%,
 • Przepusty stalowe i PE-HD: 68%,
 • Przebudowa linii elektroenergetycznych NN: 98%,
 • Przebudowa linii elektroenergetycznych SN: 95%,
 • Przebudowa Urządzeń Elektroenergetycznych NN - Sieć Oświetleniowa: 7%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Wysokiego Ciśnienia DN 500: 95%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP PLK (WK1): 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP Utrzymanie (WS5): 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP PLK (WS5): 100%,
 • Przebudowa Sieci Wodociągowej: 70%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Średniego Ciśnienia: 100%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Wysokiego Ciśnienia Dn 200: 100%,
 • Przebudowa Rowów Melioracyjnych: 10%,
 • Przebudowa Drenażu: 78%,
 • Przebudowa Kanalizacji Sanitarnej: 100%,
 • Przebudowa Słupa Nr 115 na linii 110kV Pilawa Mińsk Mazowiecki: 100%,
 • Kanalizacja Deszczowa i Urządzenia Oczyszczające: 61%,
 • Zbiorniki Retencyjne i Infiltracyjne: 27%,
 • Oświetlenie drogowe: 9%,
 • Zasilanie elektroenergetyczne: 45%,
 • Budowa Kanalizacji Teletechnicznej: 31%,
 • Budowa wodociągu na MOP: 14,40%,
 • Budowa Kanalizacji Sanitarnej MOP: 31%,
 • Budowa Kanalizacji Deszczowej MOP: 32%,
 • Oświetlenie MOP: 3,6%,
 • Zasilanie Elektryczne MOP: 45%.