Październik 2019

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

 

PRACE I ROBOTY DROGOWE:

W okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził m.in. następujące prace i roboty w branży drogowej:

 • Nasyp:
  - drogi poprzeczne: DP1213W km 0+000-0+170 w ilości 800m3,
 • Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywem:
  - drogi poprzeczne: DP1213W km 0+000-0+170, ciąg pieszo-rowerowy w ilości 1632,09 m2,
  - drogi boczne: P14 km 9+200-9+400, P17 km 3+420-3+683,09, L26 km 2+000-2+140 w ilości 1500m2,
 • Podbudowa z AC:
  - drogi boczne: P14 km 9+200-9+400, P14 zatoki autobusowe w ilości 875,30m2,
 • Warstwa wiążąca AC:
  - drogi boczne: L24 km 0+000-0+144,42,  P15 km 0+000 – 0+320,98, L25 zjazdy, P14 km 9+200-9+400, P14 zatoki autobusowe w ilości 8 000m2,
  - MOP drogi manewrowe i place składowe w ilości 600m2,
 • Warstwa ścieralna:
  - dróg bocznych: P14 km 0+000-6+100, 6+350-9+948,85, P15 km 0+000 – 0+320,98, L24 km 0+000 – 0+144,42,  L26 km 0+000-2+000,  w ilości 72 040m2,
  - JZR w km 0+000 – 1+669,80 w ilości 10200m2,
  - MOP drogi manewrowe i place składowe w ilości 17600m2,
 • Roboty brukarskie:
  - drogi poprzeczne: DW805, DP1312W:
     - obrzeża betonowe – 364 mb,
     - opornik betonowy – 24 mb,
     - krawężnik 15x30cm - 364mb,
     - ściek skarpowy wraz z umocnieniem wylotu w rowie – 4 mb,
  - drogi boczne: P14, P15:
     - ściek trójkątny – 242 mb, 
     - obrzeża betonowe – 186 mb
     - krawężnik 15x30cm – 540 mb,
     - chodnik z kostki betonowej – 368 m2,
     - zjazdy z kostki betonowej – 24 m2,
  - MOP:
     - chodnik z kostki betonowej – 120 m2,
 • Ekrany akustyczne/ przeciwolśnieniowe – montaż wypełnień:
  - WEG-1 i WEG-2
 • Humusowanie skarp, rowów i terenów płaskich:
  - trasa główna S17 w km 27+900-40+904 str. P i L – 50 000,00m2,
  - drogi poprzeczne: DP1314W, DG131018W – 20 000m2,-
  - drogi boczne: L16, L22, L23, L19, L20, L21, P14  P15  – 35 000m2,
  - łącznice La, L2, L3, L4 w ilości - 1000m2,
  - MOP – 20 000m2,
 • Pobocza utwardzone:
  - drogi boczne: L16 km 0+000-4+782,71, L23 km 0+000-1+800, L17 km 0+000-0+802,80, L19 km 0+000-1+450, L20 km 0+000-1+768,82, L21 km 0+000-0+443, L25 km 0+000-0+842,37, L26 km 0+000-2+000 w ilości 6480 mb.
 • Oznakowanie pionowe i poziome:
  - trasa główna S17 w km 27+900-40+904  str. P i L,
  - drogi poprzeczne: DP1312W, DG131018W,
 • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – bariery ochronne:
  - trasa główna S17 w km 27+900-40+904, 
  - drogi poprzeczne: DP1312W, DG131018W,
  - drogi boczne: L16, L17, L19, L20, L21, L22, L23, L25, L26,
  - JZR.
 • Ogrodzenie trasy głównej i zbiorników:
  - trasa główna S17 w km 27+900-40+904,  str. P i L.

 

 • Zaawansowanie robót drogowych:

- roboty przygotowawcze: 100%,
- roboty ziemne: 100%,
- odwodnienie: 95%,
- podbudowy: 99%,
- nawierzchnie: 98%,
- elementy dróg i ulic: 92%,
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu i telematyki oraz ochrony środowiska: 75%,
- ekrany akustyczne: 99%,
- zieleń drogowa oraz prace wykończeniowe: 85%,
- MOP Pilawa roboty drogowe: 95%.

 GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT - BRANŻA DROGOWA

 

PRACE I ROBOTY MOSTOWE

W okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził m.in. następujące prace i roboty w branży mostowej:

zakończono wszystkie prace na obiekcie.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 100%.

prace antykorozyjne i wykończeniowe.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 99%.

prace antykorozyjne i wykończeniowe.
Zaawansowanie robót wynosi 99%.

prace antykorozyjne i wykończeniowe.
Zaawansowanie robót wynosi 99%.

prace antykorozyjne i wykończeniowe.
Montaż słupów i wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 95%.

prace antykorozyjne i wykończeniowe.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 97%.

prace antykorozyjne i wykończeniowe. 
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 99%.

prace antykorozyjne i wykończeniowe.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 99%.

prace antykorozyjne i wykończeniowe.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 100%.

prace antykorozyjne i wykończeniowe.
Montaż słupów i wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 95%.

Zaawansowanie robót na obiektach mostowych wynosi 98%.

Wykonywano roboty na przepustach – prace wykończeniowe oraz montaż półek dla zwierząt.

Zaawansowanie robót na wszystkich przepustach wynosi 98%.

 • Zaawansowanie robót mostowych:
  - roboty przygotowawcze: 100%,
  - fundamenty: 100%,
  - podpory i konstrukcje oporowe: 99%,
  - ustroje nośne: 100%,
  - łożyska: 100%,
  - urządzenia dylatacyjne: 100%,
  - odwodnienie: 95%,
  - izolacje: 99%,
  - wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 95%,
  - roboty przyobiektowe: 80%,
  - roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 95%,
  - próbne obciążenia obiektu: 100%. 

 

PRACE I ROBOTY BRANŻOWE:

W okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził następujące roboty branżowe:

 • budowa drenażu podłużnego, regulacja studni, montaż wylotów,
 • umocnienie wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami,
 • budowa kanału technologicznego oraz budowa i regulacja studni teletechnicznych,
 • budowa kanalizacji deszczowej – montaż wylotów, montaż zasuw na wylotach do rowów melioracyjnych, montaż włazów na studniach, montaż krat na wpustach, budowa kolektorów tłocznych,
 • umocnienie rowu melioracyjnego MEL-10, MEL-11, MEL-22, MEL-5,
 • budowa zbiorników retencyjnych – roboty wykończeniowe i porządkowe,
 • budowa wodociągu na MOP – montaż hydrantu,
 • budowa kanalizacji deszczowej na MOP – montaż włazów,
 • przebudowa kolizji wodociągowej nr 7 i 10,
 • budowa zasilania elektroenergetycznego – km 37+800-38+400, 38+800, budowa złącz kablowych,
 • budowa oświetlenia drogowego – węzeł Lipówki, MOP Pilawa, droga P14 oraz P15,
 • przebudowa kolizji elektroenergetycznej nn 4.1,
 • przebudowa drenażu rolniczego – kolizja nr 5 i nr 34.

Zaawansowanie robót:

 • Roboty branżowe: 96%,
 • Sączki podłużne: 99%,
 • Przepusty stalowe i PE-HD: 95%,
 • Przebudowa linii elektroenergetycznych NN:  100%,
 • Przebudowa linii elektroenergetycznych SN: 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Elektroenergetycznych NN - Sieć Oświetleniowa: 100%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Wysokiego Ciśnienia DN 500: 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP PLK (WK1): 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP Utrzymanie (WS5): 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP PLK (WS5): 100%,
 • Przebudowa Sieci Wodociągowej: 98%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Średniego Ciśnienia: 100%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Wysokiego Ciśnienia Dn 200: 100%,
 • Przebudowa Rowów Melioracyjnych: 100%,
 • Przebudowa Drenażu: 95%,
 • Przebudowa Kanalizacji Sanitarnej: 100%,
 • Przebudowa Słupa Nr 115 na linii 110kV Pilawa Mińsk Mazowiecki: 100%,
 • Kanalizacja Deszczowa i Urządzenia Oczyszczające: 98%,
 • Zbiorniki Retencyjne i Infiltracyjne: 100%,
 • Oświetlenie drogowe: 85%,
 • Zasilanie elektroenergetyczne: 90%,
 • Budowa Kanalizacji Teletechnicznej: 90%,
 • Budowa wodociągu na MOP: 95%,
 • Budowa Kanalizacji Sanitarnej MOP: 95%,
 • Budowa Kanalizacji Deszczowej MOP: 100%,
 • Oświetlenie MOP: 80%,
 • Zasilanie Elektryczne MOP: 85%.

Wykonawca w okresie sprawozdawczym wykonywał roboty kubaturowe:

 • prace wykończeniowe sanitarne i instalacyjne (instalacje elektryczne),
 • montaż elewacji zewnętrznej.
 • okładziny wewnętrzne ścian.