Sierpień 2019

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

 

PRACE I ROBOTY DROGOWE:

W okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził m.in. następujące prace i roboty w branży drogowej:

 • Rozbiórka nawierzchni i podbudowy:
  - drogi poprzeczne: DW805 0+000-0+100, 1+000-1+090 w ilości 1000m2.
 • Nasyp:
  - trasa główna S17 - pas rozdziału w ilości 400m3,
  - drogi poprzeczne: DP 1312W w km 0+150-0+200 w ilości 300m3,
  - drogi boczne: L20 w km 1+120-1+220, L21 w km 0+000-0+350 w ilości 300m3.
 • Wykop:
  - drogi boczne: L16 1+700-4+800, L17 0+000-0+800, L26 w km 0+000-1+900 w ilości 3500m3.
 • Wzmocnienie podłoża – materac geosyntetyczny:
  - drogi boczne: L19 km 1+220-1+355, L21 0+000-0+045 w ilości 1739,01m2.
 • Warstwa mrozoochronna:
  - JZR km 1+600-1+669,80 w ilości 500m2.
 • Warstwa podbudowy C3/4:
  - MOP w ilości 2500m2.
 • Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywem:
  - drogi poprzeczne: DG101318W 0+000-0+560,  DW 805 km 0+000-1+090 + ronda, DW1312W ciąg pieszo-rowerowy w ilości 900m2,
  - drogi boczne: L16 km 1+700-2+500,  L17 km 0+000-0+804, L19 km 0+000-0+900, 1+220-1+355, L21 km 0+000-0+045 w ilości 4000m2,
  - Łącznica L1, L2, JZR  w ilości 1200m2,
   MOP w ilości 12000m2.
 • Podbudowa z AC22P:
  - drogi poprzeczne: DW805 0+000-1+090 oraz rondo w ilości 7100m2,
  - Łącznica: L1, L2, L3, L4, JZR km 1+600-1+669,80, 0+000-0+090 w ilości 7200m2.
 • Warstwa wiążąca z AC16W:
  - drogi poprzeczne: DG101318W 0+000-0+540, DW805 0+000 - 1+090 + ronda w ilości 19900m2,
  - drogi boczne: L16 km 0+000-4+800 + zjazdy, P17 0+000-0+300 w ilości 22800m2,
  - Łącznica: L1,L2, L3, L4, JZR w km 1+600-1+669,80, 0+000-0+090 w ilości 7100m2.
 • Warstwa ścieralna:
  - drogi boczne: L16 km 0+000-4+800 oraz zjazdy w ilości 20400m2,
  - drogi poprzeczne: DW1312W 0+350+1+033, DG101318W km 0+000-0+540, DW805 0+000 - 1+090 oraz rondo w ilości 21800m2,
  - Łącznica: L1,L2, L3, L4, JZR w km 0+000-0+090 w ilości 7000m2.
 • Roboty brukarskie:
  - trasa główna: S17 km 33+820-33+870, 36+810-37+060 P, WK1 P, 37+800-38+000, 30+205-30+232,
                             - ściek korytkowy – 310mb,
                             - ściek skarpowy – 48mb,
                             - umocnienie dna rowu ażurami – 281m2,
  - drogi poprzeczne: DG101318W, DW805, DP1312W:
                             - ściek trójkątny – 540mb, 
                             - kostka betonowa na zjazdach - 194m2,
                             - krawężnik 15x30cm - 190mb,
                             - ściek skarpowy wraz z umocnieniem wylotu w rowie - 48mb,
  - drogi boczne: L16, L26:
                              - ściek trójkątny – 540mb, 
                              - krawężnik 15x30cm - 36mb,
 • MOP:
                            - krawężnik kamienny 20x30cm - 2653mb
                           - nawierzchnia z kostki kamiennej- 380m2,
                           - obrzeża betonowe - 460mb.
 • Ekrany akustyczne/ przeciwolśnieniowe – montaż słupów z betonowaniem głowic:

                                    - trasa główna S17 w km 38+155-38+208,

 • Ekrany akustyczne/ przeciwolśnieniowe – montaż podwalin:
                         - trasa główna S17 w km 35+700-36+215 str. L, 33+412-33+537 str. L, 36+989-37+220 str. L, 37+400-38+208 str. L,
 • Ekrany akustyczne/ przeciwolśnieniowe – montaż wypełnień:
                         - trasa główna S17 w km 35+700-36+215 str. L, 33+412-33+537 str. L, 36+989-37+220 str. L, 37+400-38+208 str. L, 35+700-36+080 str. P, 36+810-37+062,5 str. P, 33+180-33+850 str. P,
 • Humusowanie skarp:
                       - trasa główna S17 w km 27+900-40+904 P i L – uzupełnienia –25 000,00 m2,
                       - drogi poprzeczne: DW805 0+000-1+090 , WK1 – 5000m2,
                       - drogi boczne: L26, L16 – 4000m2,
                      - Węzeł Lipówki: L1, L2, L3, L4 – 3000m2.
 • Humusowanie pasa rozdziału:
                         - trasa główna S17 w km 27+900-40+904 - 114 400,00m2.
 • Utwardzone pobocza:
                         - S17 w km 35+500-36+800 str. P+L,
                        - drogi poprzeczne: DW805, DP1312W km 0+350-1+033,
                        - drogi boczne: L20 km 0+000-0+400,
                        - Łącznice L1, L2, L3, L4.

 

 • Zaawansowanie robót drogowych:

- roboty przygotowawcze: 99%,
- roboty ziemne: 99%,
- odwodnienie: 81%,
- podbudowy: 97%,
- nawierzchnie: 86%,
- elementy dróg i ulic: 74%,
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu i telematyki oraz ochrony środowiska: 0%,
- ekrany akustyczne: 85%,
- zieleń drogowa oraz prace wykończeniowe: 65%,
- MOP Pilawa roboty drogowe: 72%.

 GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT - BRANŻA DROGOWA

 

PRACE I ROBOTY MOSTOWE

W okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził m.in. następujące prace i roboty w branży mostowej:

nie wykonywano prac.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 95%.

prace antykorozyjne i wykończeniowe.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 98%.

prace antykorozyjne i wykończeniowe.
Montaż zwieńczeń wpustów.
Układanie drenażu izolacji płyty pomostu.
Układanie ścieków przykrawężnikowych.
SMA na obiekcie.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 95%.

prace antykorozyjne i wykończeniowe.
Montaż zwieńczeń wpustów.
Układanie drenażu izolacji płyty pomostu.
Układanie ścieków przykrawężnikowych.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 92%.

szalowanie i betonowanie oczepów murów oporowych w osi A i E od strony Warszawy i Lublina.
Szalowanie, zbrojenie i betonowanie fundamentów ekranów przeciwolśnieniowych.
Prace antykorozyjne i wykończeniowe.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 93%.

prace antykorozyjne i wykończeniowe.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 97%.

prace antykorozyjne i wykończeniowe. 
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 95%.

prace antykorozyjne i wykończeniowe.
SMA na obiekcie.
Przeciwspadki na obiekcie.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 95%.

prace antykorozyjne i wykończeniowe.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 99%.

szalowanie i betonowanie oczepów murów oporowych w osi A i E od strony Warszawy i Lublina.
Szalowanie, zbrojenie i betonowanie fundamentów ekranów przeciwolśnieniowych.
Prace antykorozyjne i wykończeniowe.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 93%.

Zaawansowanie robót na obiektach wynosi 91%.

Wykonywano roboty na przepustach.

 • PE-35A, PE-35B, PE-35C, PE-35: prace wykończeniowe.

Zaawansowanie robót mostowych:

- roboty przygotowawcze: 100%,
- fundamenty: 99%,
- podpory i konstrukcje oporowe: 98%,
- ustroje nośne: 100%,
- łożyska: 100%,
- urządzenia dylatacyjne: 100%,
- odwodnienie: 80%,
- izolacje: 95%,
- wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 80%,
- roboty przyobiektowe: 70%,
- roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 60%,
- próbne obciążenia obiektu: 30%. 

 

PRACE I ROBOTY BRANŻOWE:

W okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził następujące roboty branżowe:

 • budowa drenażu podłużnego w km: 27+900 – 30+000, 33+700-38+200, montaż wylotów,
 • budowa kanału technologicznego w km: 30+600 – 31+400, 38+500 – 39+300, 39+500 – 40+100,
 • budowa kanalizacji deszczowej – montaż krat żeliwnych na wpustach, montaż włazów,
 • umocnienie rowu melioracyjnego: MEL-9, Mel-8, Mel-5, Mel-6,
 • budowa przepustów – umocnienie wlotow i wylotów,
 • budowa zbiorników retencyjnych – roboty umocnieniowe: ZB01, ZB11, ZB15 i ZB16,
 • budowa kanalizacji sanitarnej na MOP,
 • budowa kanalizacji deszczowej na MOP,
 • przełączenie kolizji wodociągowej nr 1,
 • przebudowa kolizji wodociągowej nr 7, 11,
 • budowa zasilania elektroenergetycznego w km 30+100 – 30+200,
 • budowa oświetlenie drogowego – Lipówki.

Zaawansowanie robót:

 • Roboty branżowe: 81%,
 • Sączki podłużne: 69%,
 • Przepusty stalowe i PE-HD: 83%,
 • Przebudowa linii elektroenergetycznych NN:  98%,
 • Przebudowa linii elektroenergetycznych SN: 95%,
 • Przebudowa Urządzeń Elektroenergetycznych NN - Sieć Oświetleniowa: 35%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Wysokiego Ciśnienia DN 500: 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP PLK (WK1): 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP Utrzymanie (WS5): 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP PLK (WS5): 100%,
 • Przebudowa Sieci Wodociągowej: 85%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Średniego Ciśnienia: 100%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Wysokiego Ciśnienia Dn 200: 100%,
 • Przebudowa Rowów Melioracyjnych: 45%,
 • Przebudowa Drenażu: 85%,
 • Przebudowa Kanalizacji Sanitarnej: 100%,
 • Przebudowa Słupa Nr 115 na linii 110kV Pilawa Mińsk Mazowiecki: 100%,
 • Kanalizacja Deszczowa i Urządzenia Oczyszczające: 88%,
 • Zbiorniki Retencyjne i Infiltracyjne: 88%,
 • Oświetlenie drogowe: 45%,
 • Zasilanie elektroenergetyczne: 53%,
 • Budowa Kanalizacji Teletechnicznej: 69%,
 • Budowa wodociągu na MOP: 77%,
 • Budowa Kanalizacji Sanitarnej MOP: 87%,
 • Budowa Kanalizacji Deszczowej MOP: 93%,
 • Oświetlenie MOP: 45%,
 • Zasilanie Elektryczne MOP: 77%.

Wykonawca w okresie sprawozdawczym wykonywał roboty kubaturowe:

 • izolacja termiczna podposadzkowa,
 •  warstwy poszycia dachu,
 •  nałożenie warstwy wyrównującej na powierzchnie ścian zewnętrznych,
 •  wykonanie ścian działowych,
 •  okablowanie instalacji elektrycznej,
 •  kanały wentylacyjne.