Styczeń 2019

Pomimo przerwy zimowej Wykonawca kontynuował prace mostowe oraz branżowe w ograniczonym zakresie.

 

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

 

PRACE I ROBOTY DROGOWE:

W okresie rozliczeniowym Wykonawca nie prowadził robót w branży drogowej.

 • Zaawansowanie robót drogowych:
  - roboty przygotowawcze: 95%,
  - roboty ziemne: 93%,
  - odwodnienie: 10%,
  - podbudowy: 65%,
  - nawierzchnie: 28%,
  - elementy dróg i ulic: 0%,
  - urządzenia bezpieczeństwa ruchu i telematyki oraz ochrony środowiska– 0%,
  - ekrany akustyczne: 0%,
  - zieleń drogowa oraz prace wykończeniowe: 0%,
  - MOP Pilawa roboty drogowe: 11%.

 GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT - BRANŻA DROGOWA

 

PRACE I ROBOTY MOSTOWE

W okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził m.in. następujące prace i roboty w branży mostowej:

nie wykonywano prac na obiekcie.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 55%

zbrojenie i betonowanie gzymsów na murze oporowym nr 3, montaż desek gzymsowych na murze oporowym nr 3.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 97,5%.

betonowanie płyty przejściowej w osi 1, montaż desek gzymsowych na murach oporowych w osi 1.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 79%.

szalowanie i zbrojenie oczepów murów oporowych w osi 1 i 4, betonowanie oczepów murów oporowych w osi 4, zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyty przejściowej w osi 4.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 83%.

betonowanie gzymsów ścian fundamentowych w osi E i C, zbrojenie i szalowanie wieńców konstrukcji stalowych.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 76%.

zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyty przejściowej w osi 1.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 87%.

zbrojenie, deskowanie i betonowanie schodów w osi 1 i 3.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 84%.

szalowanie, zbrojenie i betonowanie wnęk dylatacyjnych w osi 1 i 4.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 76%.

nie wykonywano prac na obiekcie.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 98%.

zbrojenie, szalowanie i betonowanie wieńców na konstrukcjach stalowych.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 84%.

 

Wykonawca nie prowadził robót na przepustach.

 

Zaawansowanie robót na wszystkich przepustach wynosi 92%.

 

Zaawansowanie robót mostowych:
- roboty przygotowawcze: 98%,
- fundamenty: 98%,
- podpory i konstrukcje oporowe: 93%,
- ustroje nośne: 98%,
- łożyska: 100%,
- urządzenia dylatacyjne: 100%,
- odwodnienie: 58%,
- izolacje: 60%,
- wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 32%,
- roboty przyobiektowe: 50%,
- roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 20%,
- próbne obciążenia obiektu: 20%.
 

PRACE I ROBOTY BRANŻOWE:

W okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził następujące roboty branżowe:

 • budowa kanalizacji deszczowej – km 29+900–30+400,
 • budowa kanału technologicznego – km 4+200 – 4+300,
 • przebudowa kolizji gazu wysokiego ciśnienia DN500 – demontaże gazociągu.

Roboty kubaturowe nie były wykonywane.

 

Zaawansowanie robót:

 • Roboty branżowe: 61,48%,
 • Sączki podłużne: 11%,
 • Przepusty stalowe i PE-HD: 68%,
 • Przebudowa linii elektroenergetycznych NN:  98%,
 • Przebudowa linii elektroenergetycznych SN: 95%,
 • Przebudowa Urządzeń Elektroenergetycznych NN - Sieć Oświetleniowa: 7%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Wysokiego Ciśnienia DN 500: 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP PLK (WK1): 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP Utrzymanie (WS5): 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP PLK (WS5): 100%,
 • Przebudowa Sieci Wodociągowej: 70%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Średniego Ciśnienia: 100%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Wysokiego Ciśnienia Dn 200: 100%,
 • Przebudowa Rowów Melioracyjnych: 10%,
 • Przebudowa Drenażu: 78%,
 • Przebudowa Kanalizacji Sanitarnej: 100%,
 • Przebudowa Słupa Nr 115 na linii 110kV Pilawa Mińsk Mazowiecki: 100%,
 • Kanalizacja Deszczowa i Urządzenia Oczyszczające: 73%,
 • Zbiorniki Retencyjne i Infiltracyjne: 33%,
 • Oświetlenie drogowe: 9%,
 • Zasilanie elektroenergetyczne: 45%,
 • Budowa Kanalizacji Teletechnicznej: 45%,
 • Budowa wodociągu na MOP: 43%,
 • Budowa Kanalizacji Sanitarnej MOP: 31%,
 • Budowa Kanalizacji Deszczowej MOP: 50%,
 • Oświetlenie MOP: 3,6%,
 • Zasilanie Elektryczne MOP: 45%.