Styczeń 2020

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

 

PRACE I ROBOTY DROGOWE:

W okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził prace porządkowe i wykończeniowe w obrębie trasy S17 oraz dróg dojazdowych i poprzecznych.

 • Zaawansowanie robót drogowych:

- roboty przygotowawcze: 100%,
- roboty ziemne: 100%,
- odwodnienie: 100%,
- podbudowy: 100%,
- nawierzchnie: 100%,
- elementy dróg i ulic: 100%,
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu i telematyki oraz ochrony środowiska: 99%,
- ekrany akustyczne: 100%,
- zieleń drogowa oraz prace wykończeniowe: 99%,
- MOP Pilawa roboty drogowe: 100%.

 GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT - BRANŻA DROGOWA

Wykonawca w dniu 18.11.2019 r. poinformował Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania drogi ekspresowej S17 w. Zakręt) – Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) – Garwolin (początek obwodnicy), Część nr 3: na odcinku Kołbiel (koniec obwodnicy) – Garwolin (początek obwodnicy) od ok. km 27+900 do ok. km 40+925 długości ok. 13,015 km wraz z drogami równoległymi i poprzecznymi, obiektami budowlanymi oraz całą infrastrukturą towarzyszącą w zakresie od km ok. 31+215 (granica powiatu otwocko-garwolińskiego) do km ok. 40+915, z wyłączeniem części inwestycji, zgłoszonej wcześniejszymi zawiadomieniami o zakończeniu budowy.

 

PRACE I ROBOTY MOSTOWE

W okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził prace wykończeniowe i porządkowe wokół obiektów.

Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 100%.

Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 100%.

Zaawansowanie robót wynosi 99%.

Zaawansowanie robót wynosi 99%.

Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 99%.

Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 99%.

Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 100%.

Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 100%.

Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 100%.

 

Zaawansowanie robót na obiektach mostowych wynosi 99%. Pozostały do wykonania roboty zaległe, wyszczególnione w Świadectwie Przejęcia. Nieskończone zostały roboty wykończeniowe. Nie uporządkowano również terenu przy obiektach.

 • Przepusty – zaawansowanie robót na wszystkich przepustach wynosi 99%.

Zaawansowanie robót na wszystkich przepustach wynosi 99%.

 • Zaawansowanie robót mostowych:
  - roboty przygotowawcze: 100%,
  - fundamenty: 100%,
  - podpory i konstrukcje oporowe: 100%, 
  - ustroje nośne: 100%,
  - łożyska: 100%,
  - urządzenia dylatacyjne: 100%,
  - odwodnienie: 100%,
  - izolacje: 100%,
  - wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 100%,
  - roboty przyobiektowe: 99%,
  - roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 100%,
  - próbne obciążenia obiektu: 100%.

Zaawansowanie robót:

 • Roboty branżowe: 100%,
 • Sączki podłużne: 100%,
 • Przepusty stalowe i PE-HD: 100%,
 • Przebudowa linii elektroenergetycznych NN:  100%,
 • Przebudowa linii elektroenergetycznych SN: 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Elektroenergetycznych NN - Sieć Oświetleniowa: 100%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Wysokiego Ciśnienia DN 500: 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP PLK (WK1): 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP Utrzymanie (WS5): 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP PLK (WS5): 100%,
 • Przebudowa Sieci Wodociągowej: 100%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Średniego Ciśnienia: 100%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Wysokiego Ciśnienia Dn 200: 100%,
 • Przebudowa Rowów Melioracyjnych: 100%,
 • Przebudowa Drenażu: 100%,
 • Przebudowa Kanalizacji Sanitarnej: 100%,
 • Przebudowa Słupa Nr 115 na linii 110kV Pilawa Mińsk Mazowiecki: 100%,
 • Kanalizacja Deszczowa i Urządzenia Oczyszczające: 100%,
 • Zbiorniki Retencyjne i Infiltracyjne: 100%,
 • Oświetlenie drogowe: 100%,
 • Zasilanie elektroenergetyczne: 100%,
 • Budowa Kanalizacji Teletechnicznej: 95%,
 • Budowa wodociągu na MOP: 100%,
 • Budowa Kanalizacji Sanitarnej MOP: 100%,
 • Budowa Kanalizacji Deszczowej MOP: 100%,
 • Oświetlenie MOP: 100%,
 • Zasilanie Elektryczne MOP: 100%.