Wrzesień 2017

 • Wykonano wycinkę drzew i krzewów na odcinku S17 w km 27+900 - 40+915
 • Zdjęto warstwę humusu na odcinkach trasy głównej w km 27+900 - 29+650, 29+750 - 30+000, 30+250 - 30+507, 34+050 - 34+550, 35+300 - 35+600, 36+300 - 37+500, 38+650 - 39+300, 39+500 - 39+750, 40+100 - 40+700 oraz na drogach bocznych przy drodze obsługująco-autobusowej P14 i przy drodze obsługującej P17
 • Wykonano wykop na odcinku trasy głównej S17 w km 27+900 -30+000, 36+300 - 36+400 oraz na drogach bocznych w km: P17 0+780 - 2+860
 • Wykonano nasyp na odcinku trasy głównej S17 w km 27+900 -30+000, 30+350 - 30+450 oraz na drogach bocznych przy drodze obsługująco-autobusowej P14 i przy drodze obsługującej P17
 • Wykonano wzmocnienie podłoża spoiwem na grubość 25 cm oraz warstwę mrozoochronną na odcinkach drogi obsługująco-autobusowej P14
 • Wykonano rozbiórkę istniejącego obiektu WS-5
 • Wykanano zbrojenie i betonowanie ław fundamentowych oraz zbrojenie i betonowanie podpór na obiekcie WD-13
 • Rozpoczęto prace przygotowawcze na obiekcie WD-14
 • Rozpoczęto roboty na obiekcie WD-15 od obót przygotowawczych oraz wzmocnienia podłoża palami prefabrykowanymi wbijanym
 • Wykonano prace torowe i trakcyjne na torze nr 2 oraz uruchomiono ruch pociągów na by-passie WK-1
 • Wykonano rozbiórkę istniejącego obiektu kolejowego przy obiekcie WK-1
 • Wykonano roboty na przepustach PE-24, PE-24b, PE-26b, PE-27b, PE-28b, PE-30b, PE-36b, PE-42, PE-42b, PE-47, PE-47b związane z wykonaniem wykopów, betonów niekonstrukcyjnych, zbrojeniem, betonowaniem fundamentów i montażem prefabrykatów
 • Realizowano budowę przepustu PR-1
 • Trwały prace nad przebudową kolizji telekomunikacyjnej PKP PLK oraz PKP
 • Trwały prace związane z budową zbiorników retencyjnych
 • Budowano kanalizację deszczową
 • Przebudowano drenaż rolniczy: kolizja nr 2 i 5