Wrzesień 2018

Prace i Roboty drogowe

Wykonawca prowadził m.in. następujące prace i roboty w branży drogowej:

 • zdjęcie warstwy humusu na odcinkach:
  - trasy głównej S17 jezdni lewej w km 30+700-34+200 w ilości 9360,22m3,
  - dróg bocznych: P17 w km 2+850-3+300, L23 1+700-2+080 w ilości 5867,8m3,
 • rozbiórka istniejącej nawierzchni i podbudowy DK17 w km 33+300-34+250 w ilości 25600m2,
 • rozbiórka elementów dróg i ulic,
 • wzmocnienie gruntu za pomocą materacy geosyntetycznych na trasie głównej S17 jezdni prawej i lewej w km 38+100-38+560 oraz 39+750-40+017 w ilości 8300m2,
 • nasyp na odcinkach:
  - trasy głównej S17 jezdni prawej w km 29+600-30+110, 30+200-30+600 oraz jezdni lewej w km 29+800-30+110, 30+200-30+600 w ilości 50410,80m3,
  - dróg poprzecznych: DP1312W w km 0+345-0+500, DG131018W w km 0+000-0+460, DP1314W w km 0+100-0+600, DW805 w km 0+400-0+500 w ilości 17167,90m3,
  - dróg bocznych: P14 w km 1+950-2+280, 2+340-2+600, 9+400-9+550 oraz na poboczach i zjazdach, P15 w km 0+200-0+323, L16 w km 2+000-2+450, P17 w km 2+850-3+400, L22 w km 0+000-0+400, L23 w km 1+500-2+000 w ilości 57541,70m3,
  - MOP w ilości 1000,00m3,
 • wykop na odcinkach:
  - trasy głównej S17 jezdni lewej i prawej 35+500-36+600 w ilości 49379,80m3,
  - dróg poprzecznych: DP1314W w km 0+100-0+902 w ilości 241,60m3,
  - dróg bocznych: L17 km 0+000-0+793, L22 km 0+280-0+415, L23 km 0+000-2+000, L26 km 1+300-2+000, P17 km 2+850-3+430 w ilości 4929,40m3,
 • stabilizacja podłoża na odcinkach:
  - trasy głównej S17 jezdni lewej w km 34+600-34+730 oraz jezdni prawej 35+500-35+900, 36+280-36+580 w ilości 11850m2,
  - dróg bocznych: L16 w km 0+400-0+600, 0+850-1+700, 2+600-3+100, 3+300-4+360, P14 w km 9+600-9+950, P17 w km 2+850-3+430, L22 w km 0+280-0+416, L23 w km 0+000-2+000, L25 w km 0+400-0+800 w ilości 42300,28m2,
 • wykonanie warstwy technologicznej na odcinkach:
  - trasy głównej S17 jedni prawej w km 34+200-34+730, 35+500-35+800 oraz jezdni lewej w km 28+400-29+600, 34+250-34+730, 39+750-40+350 w ilości 33170,57m2,
 • wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C8/10 na odcinku trasy głównej S17 jezdni prawej w km 29+400-29+600, 34+900-35+500, oraz jezdni lewej
  w km 27+900-29+300, 34+900-35+500 oraz PA w ilości 44413,98m2,
 • wykonanie warstwy mrozoochronnej na odcinkach:
  - trasy głównej S17 jedni prawej w km 39+750-40+350 oraz jezdni lewej w km 29+200-29+600, 34+200-34+730, 39+750-40+350, 40+017-40+350 w ilości 24703,69m2,
 • wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej na odcinkach dróg bocznych: P17 w km 2+850-3+430 w ilości 3316,20m2.
 • Zaawansowanie robót drogowych:
  - roboty przygotowawcze: 90%,
  - roboty ziemne: 82%,
  - odwodnienie: 10%,
  - podbudowy: 55%,
  - nawierzchnie: 13%,
  - elementy dróg i ulic: 0%,
  - urządzenia bezpieczeństwa ruchu i telematyki oraz ochrony środowiska– 0%,
  - ekrany akustyczne: 0%,
  - zieleń drogowa oraz prace wykończeniowe: 0%,
  - MOP Lipówki roboty drogowe: 8%.
   

Prace i Roboty mostowe

W okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził m.in. następujące prace i roboty w branży mostowej:

 

 • WS-5:  zbrojenie i betonowanie murków na ustroju nośnym, wykonywanie murów oporowych
  w osi 1 i 3, zasypki korpusów w osi 1 i 3, beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe w osi 1, zbrojenie płyt przejściowych w osi 1, przygotowanie podłoża pod izolację grubą na obiekcie. Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 93%.
 • WD-12: montaż desek gzymsowych, betonowanie kap chodnikowych. Zaawansowanie robót
  na obiekcie wynosi 69%.
 • WD-13: montaż barier energochłonnych. Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 68%.
 • WEG-1: antykorozja konstrukcji stalowej. Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 60%.
 • WD-14: montaż barier energochłonnych . Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 70%.
 • KP-3: pochylnia j. lewa: zbrojenie i betonowanie pochylni, montaż desek gzymsowych; montaż podparcia ustroju nośnego.  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 55%.
 • WD-15: montaż podparcia ustroju nośnego, deskowanie ustroju nośnego, montaż zbrojenia ustroju nośnego. Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 47%.
 • WK-1: roboty torowe i trakcyjne tor nr 2,  demontaż konstrukcji odciążającej na torze nr 1 i 2 –
  by pass. Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 97%.
 • WEG-2: antykorozja konstrukcji stalowej. Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 76%.

  Wykonywano roboty na przepustach:

 • PE-24: j. lewa  - izolacja z papy termozgrzewalnej, beton ochronny.
 • PE-26:  j. lewa  -  wykop, beton niekonstrukcyjny, zbrojenie i betonowanie fundamentu, montaż prefabrykatów.
 • PE-27: j. prawa - wykop, beton niekonstrukcyjny, zbrojenie i betonowanie fundamentu, montaż prefabrykatów, izolacja cienka i gruba prefabrykatów, zbrojenie i betonowanie skrzydeł wylotu, zasypki.
 • PE-27a: zasypki, zbrojenie i betonowanie zespolenia.
 • PE-28: j. lewa - wykop, beton niekonstrukcyjny, zbrojenie i betonowanie fundamentu, montaż prefabrykatów.
 • PE-30: j. lewa - wykop, beton niekonstrukcyjny, zbrojenie i betonowanie fundamentu, montaż prefabrykatów, izolacja cienka i gruba prefabrykatów, zbrojenie i betonowanie skrzydeł wylotu, zasypki.
 • PE-33: zasypki, zbrojenie i betonowanie zespolenia i płyt przejściowych, izolacja z papy termozgrzewalnej, beton ochronny.
 • PE-35b: zbrojenie i betonowanie skrzydeł, izolacja cienka i gruba, zasypki, zbrojenie
  i betonowanie zespolenia. 
 • PE-35c:  izolacja z papy termozgrzewalnej, beton ochronny.
 • PE-36: j. lewa - wykop, beton niekonstrukcyjny, zbrojenie i betonowanie fundamentu, montaż prefabrykatów, izolacja cienka i gruba prefabrykatów, zbrojenie i betonowanie skrzydeł wylotu.
 • PE-42: j. lewa - zasypki, zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych, izolacja z papy termozgrzewalnej, beton ochronny.
 • PE-42a: zasypki, zbrojenie płyt przejściowych.
 • PE-47: j. lewa - izolacja cienka i gruba prefabrykatów i skrzydeł.

  Zaawansowanie robót na wszystkich przepustach wynosi 78%.

 • Zaawansowanie robót mostowych:
  - roboty przygotowawcze: 96%,
  - fundamenty: 95%,
  - podpory i konstrukcje oporowe: 89%,
  - ustroje nośne: 85%,
  - łożyska: 90%,
  - urządzenia dylatacyjne: 60%,
  - odwodnienie: 50%,
  - izolacje: 50%,
  - wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 25%,
  - roboty przyobiektowe: 22%,
  - roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 15%,
  - próbne obciążenia obiektu: 20%.

  Prace i Roboty branżowe

  W okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził prace i roboty w branżach: teletechnika, energetyka, wod.-kan., melioracje, gaz:

 • budowa przykanalików drenażu podłużnego – km 39+930, 34+359, 34+763,
 • budowa przepustów stalowych – P-2 oraz P-3,
 • przebudowa gazu wysokiego ciśnienia – kolizja nr 5,
 • przebudowa gazu wysokiego ciśnienia DN200 – przełączenie,
 • przebudowa wodociągów – kolizja nr 9,
 • przebudowa rowu melioracyjnego Mel-2 oraz Mel-5,

  Zrealizowane roboty kubaturowe:

 • roboty murarskie.

  Zaawansowanie robót:

 • Zaawansowanie robót branżowych: 53,84%,
 • Sączki podłużne: 6%,
 • Przepusty stalowe i PE-HD: 64%,
 • Przebudowa linii elektroenergetycznych NN:  98%,
 • Przebudowa linii elektroenergetycznych SN: 95%,
 • Przebudowa Urządzeń Elektroenergetycznych NN - Sieć Oświetleniowa: 7%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Wysokiego Ciśnienia DN 500: 91%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP PLK (WK1): 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP Utrzymanie (WS5): 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP PLK (WS5): 100%,
 • Przebudowa Sieci Wodociągowej: 46%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Średniego Ciśnienia: 100%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Wysokiego Ciśnienia Dn 200: 90%,
 • Przebudowa Rowów Melioracyjnych: 10%,
 • Przebudowa Drenażu: 78%,
 • Przebudowa Kanalizacji Sanitarnej: 100%,
 • Przebudowa Słupa Nr 115 na linii 110kV Pilawa Mińsk Mazowiecki: 100%,
 • Kanalizacja Deszczowa i Urządzenia Oczyszczające: 59%,
 • Zbiorniki Retencyjne i Infiltracyjne: 22%,
 • Oświetlenie drogowe: 9%,
 • Zasilanie elektroenergetyczne: 45%,
 • Budowa Kanalizacji Teletechnicznej: 31%,
 • Budowa wodociągu na MOP: 14,40%,
 • Budowa Kanalizacji Sanitarnej MOP: 31%,
 • Budowa Kanalizacji Deszczowej MOP: 32%,
 • Oświetlenie MOP: 3,6%,
 • Zasilanie Elektryczne MOP: 45%.
 •  
 • przebudowa kanalizacji sanitarnej - zbiornik bezodpływowy o pojemności 3,89 m3,
 • budowa kanalizacji deszczowej – km 30+300 – 30+800, 33+820, 34+550, 29+900
 • budowa zbiorników retencyjnych - ZB03, ZB04, ZB05, ZB06.