Wrzesień 2019

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

 

PRACE I ROBOTY DROGOWE:

W okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził m.in. następujące prace i roboty w branży drogowej:

 • Rozbiórka nawierzchni i podbudowy:
  - drogi boczne: łącznice z S17 przy L26 i P17 oraz L23 km 2+070-2+430  w ilości 5000m2,
 • Wykop:
  - drogi boczne: L16 w km 3+000-4+800, L17 w km 0+000-0+800, L19 w km 0+000-1+450,
  - P15 w km 0+000-0+300 w ilości 4500m3,
 • Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywem:
  - drogi poprzeczne: DP1213W w km 0+190-0+280, DW805 ciąg pieszo-rowerowy w ilości 3200m2,
  - drogi boczne: L17 zjazdy, L19 zjazdy, L21 zjazdy, L20 km 0+400-1+768 + zjazdy,
  - L23 km 0+000-2+000 + zjazdy, L24 km 0+000-0+144,42 w ilości 2800m2,
  - MOP w ilości 2500m2,
 • Podbudowa z AC:
  - trasa główna S17 w km 40+900-40+915 jezdnia prawa i lewa w ilości 320m2,
  - MOP drogi manewrowe i place składowe w ilości 18600m2,
 • Warstwa wiążąca AC:
  - trasa główna S17 w km 40+900-40+915 jezdnia prawa i lewa w ilości 310m2,
  - drogi poprzeczne: DP1213W km 0+190-0+280 w ilości 600m2,
  - drogi boczne: L17km 0+000-0+804 + zjazdy, L19 km 0+000-0+900, 1+220-1+433,80,
  - L20 km 0+400-0+960, 1+095-1+768,82, L21 km 0+000-0+443, L23 km 0+000-2+000 w ilości 34000m2,
  - MOP: drogi manewrowe i place składowe w ilości 18000m2,
 • Warstwa ścieralna:
  - trasa główna S17 w km 40+900-40+915 jezdnia prawa i lewa w ilości 300m2,
  - drogi boczne: L17 w km 0+000-0+804 + zjazdy, L19 w km 0+000-0+900, 1+220-1+433,80,
  - L20 w km 0+400-0+960, 1+095-1+768,82, L21 w km 0+000-0+443, L23 w km 0+000-2+000 w ilości 32500m2,
  - drogi poprzeczne: DW1312W w km 0+190-0+280, DW805 ciąg pieszo-rowerowy, DP1312W ciąg pieszo-rowerowy w ilości 3900m2
 • Roboty brukarskie:
  - trasa główna: S17 w km 35-500-40+900 L,
            - umocnienie dna rowu ażurami – 87m2,
  - drogi poprzeczne: DW805, DP1312W:
           - chodnik z kostki betonowej - 145m2,
           - obrzeża betonowe - 251mb,
           - krawężnik 15x30cm - 45mb,
           - ściek skarpowy wraz z umocnieniem wylotu w rowie - 2mb,
 • drogi boczne: L16, L26, P15, L17:
    -ściek trójkątny – 60mb, 
    - obrzeża betonowe - 168mb
    - krawężnik 15x30cm - 287mb,
    - chodnik z kostki betonowej - 148m2,
 • MOP:
  - chodnik z kostki betonowej - 900m2,
  - obrzeża betonowe - 600mb,
 • Ekrany akustyczne/ przeciwolśnieniowe – montaż wypełnień:
  - trasa główna S17 w km 35+700-36+080 str. P, 36+810-37+062,5 str. P, 33+180-33+850 str. P,
 • Humusowanie skarp, rowów i terenów płaskich:
  -  trasa główna S17 w km 27+900-40+904 str. P i L – uzupełnienia –5 000,00m2,
  - drogi poprzeczne: DG131018W 0+000-0+560, DW805 0+000-1+090 – 15000m2,
  - drogi boczne: L16, L17, L19, L20, P15  – 15000m2,
  - łącznice La, L2, L3, L4 w ilości - 1000m2,
  - MOP – 8000m2,
 • Humusowanie pasa rozdziału:
  - trasa główna S17 w km 27+900-40+904 – 25600,00m2,
 • Utwardzanie pobocza:
  - drogi boczne: L23 w km 0+000-2+070, L26 w km 0+000+1+950, L16 w km 0+000-2+400  w ilości 6300mb,
 •  Oznakowanie pionowe i poziome:
  - trasa główna S17 w km 27+900-40+904  str. L,
  - drogi poprzeczne: DW805 0+000-1+090,
  - Łącznice L1, L2, L3, L4,
 •  Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – bariery ochronne:
  - trasa główna S17 w km 27+900-40+904, 
  - drogi poprzeczne: DW805, DP1312W,
  - Łącznice: L1, L2, L3, L4.

 

 • Zaawansowanie robót drogowych:

- roboty przygotowawcze: 100%,
- roboty ziemne: 99%,
- odwodnienie: 91%,
- podbudowy: 99%,
- nawierzchnie: 92%,
- elementy dróg i ulic: 85%,
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu i telematyki oraz ochrony środowiska: 51%,
- ekrany akustyczne: 95%,
- zieleń drogowa oraz prace wykończeniowe: 72%,
- MOP Pilawa roboty drogowe: 89%.

 • Zaawansowanie robót drogowych:

- roboty przygotowawcze: 99%,
- roboty ziemne: 99%,
- odwodnienie: 81%,
- podbudowy: 97%,
- nawierzchnie: 86%,
- elementy dróg i ulic: 74%,
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu i telematyki oraz ochrony środowiska: 0%,
- ekrany akustyczne: 85%,
- zieleń drogowa oraz prace wykończeniowe: 65%,
- MOP Pilawa roboty drogowe: 72%.

 GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT - BRANŻA DROGOWA

 

PRACE I ROBOTY MOSTOWE

W okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził m.in. następujące prace i roboty w branży mostowej:

montaż balustrad. Prace antykorozyjne i wykończeniowe.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 100%.

prace antykorozyjne i wykończeniowe.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 99%.

prace antykorozyjne i wykończeniowe.
Przeciwspadki na obiekcie.
Próbne obciążenie
na obiekcie.
Zaawansowanie robót wynosi 97%.

prace antykorozyjne i wykończeniowe. SMA i przeciwspadki na obiekcie.
Próbne obciążenie na obiekcie.
Zaawansowanie robót wynosi 97%.

prace antykorozyjne i wykończeniowe.
Wykonywanie warstwy humusu na obiekcie.
Montaż rur odwodnieniowych.
Montaż słupów i wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 97%.

prace antykorozyjne i wykończeniowe.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 97%.

prace antykorozyjne i wykończeniowe. 
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 97%.

prace antykorozyjne i wykończeniowe.
Obciążenie próbne na obiekcie.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 97%.

prace antykorozyjne i wykończeniowe.
Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 99%.

prace antykorozyjne i wykończeniowe.
Wykonywanie warstwy humusu na obiekcie.
Montaż rur odwodnieniowych. Montaż słupów i wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych. Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 97%.

Zaawansowanie robót na obiektach mostowych wynosi 97%.

Wykonywano roboty na przepustach – prace wykończeniowe oraz montaż półek dla zwierząt.

Zaawansowanie robót na wszystkich przepustach wynosi 97%.

Zaawansowanie robót na wszystkich przepustach wynosi 97%.

 • Zaawansowanie robót mostowych:
  - roboty przygotowawcze: 100%,
  - fundamenty: 99%,
  - podpory i konstrukcje oporowe: 99%,
  - ustroje nośne: 100%,
  - łożyska: 100%,
  - urządzenia dylatacyjne: 100%,
  - odwodnienie: 92%,
  - izolacje: 99%,
  - wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 92%,
  - roboty przyobiektowe: 75%,
  - roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 85%,
  - próbne obciążenia obiektu: 90%. 

PRACE I ROBOTY BRANŻOWE:

W okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził następujące roboty branżowe:

 • budowa drenażu podłużnego, zwieńczenie drenażu żwirem,
 • budowa rowów krytych na obwodnicy Garwolina, umocnienie wlotów/wylotów,
 • budowa kanału technologicznego w km 31+400-32+400,
 • budowa kanalizacji deszczowej – montaż wylotów, montaż włazów na studniach,
 • umocnienie rowu melioracyjnego MEL-4, MEL-3, MEL-2, MEL-1,
 • budowa zbiorników retencyjnych – roboty umocnieniowe: ZB01, montaż poręczy – pozostałe
 • budowa kanalizacji sanitarnej na MOP – montaż i uzbrojenie pompowni,
 • budowa kanalizacji deszczowej na MOP – montaż włazów i krat żeliwnych, montaż studni do zrzutu nieczystości z autokarów,
 • przebudowa kolizji wodociągowej nr 10, 11,
 • budowa zasilania elektroenergetycznego – km 30+200-31+600,
 • budowa oświetlenia drogowego – węzeł Lipówki, MOP Pilawa,
 • przebudowa kolizji oświetleniowych,
 • przebudowa drenażu rolniczego – kolizja nr 5.

Zaawansowanie robót:

 • Roboty branżowe: 84%,
 • Sączki podłużne: 94%,
 • Przepusty stalowe i PE-HD: 85%,
 • Przebudowa linii elektroenergetycznych NN:  98%,
 • Przebudowa linii elektroenergetycznych SN: 95%,
 • Przebudowa Urządzeń Elektroenergetycznych NN - Sieć Oświetleniowa: 100%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Wysokiego Ciśnienia DN 500: 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP PLK (WK1): 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP Utrzymanie (WS5): 100%,
 • Przebudowa Urządzeń Telekomunikacyjnych PKP PLK (WS5): 100%,
 • Przebudowa Sieci Wodociągowej: 90%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Średniego Ciśnienia: 100%,
 • Przebudowa Sieci Gazowych Wysokiego Ciśnienia Dn 200: 100%,
 • Przebudowa Rowów Melioracyjnych: 70%,
 • Przebudowa Drenażu: 90%,
 • Przebudowa Kanalizacji Sanitarnej: 100%,
 • Przebudowa Słupa Nr 115 na linii 110kV Pilawa Mińsk Mazowiecki: 100%,
 • Kanalizacja Deszczowa i Urządzenia Oczyszczające: 90%,
 • Zbiorniki Retencyjne i Infiltracyjne: 98%,
 • Oświetlenie drogowe: 75%,
 • Zasilanie elektroenergetyczne: 82%,
 • Budowa Kanalizacji Teletechnicznej: 75%,
 • Budowa wodociągu na MOP: 85%,
 • Budowa Kanalizacji Sanitarnej MOP: 90%,
 • Budowa Kanalizacji Deszczowej MOP: 95%,
 • Oświetlenie MOP: 50%,
 • Zasilanie Elektryczne MOP: 77%.

Wykonawca w okresie sprawozdawczym wykonywał roboty kubaturowe:

 • prace wykończeniowe sanitarne i instalacyjne (instalacje elektryczne),
 • warstwy poszycia dachu,
 • obróbki blacharskie,
 • montaż elewacji zewnętrznej.
 • wykładziny wewnętrzne ścian.